Xiaomi expanduje – okrem smartfónov bude ponúkať aj výkonné dizajnové čističky vzduchu

Čí­na má veľ­ké prob­lé­my so zne­čis­te­ním vzdu­chu. Spo­loč­nosť Xiaomi, čín­sky vý­rob­ca smar­tfó­nov, chce svo­jou troš­kou pris­pieť aj k rie­še­niu toh­to prob­lé­mu. Na trh (za­tiaľ len do­má­ci) uvá­dza čis­tič­ku vzdu­chu Mi Air Pu­ri­fier s ce­nou v pre­poč­te tes­ne pod 150 do­lá­rov. Jej pre­daj sa za­čne 16. de­cem­bra, za­tiaľ fir­ma pri­jí­ma pred­bež­né ob­jed­náv­ky.

Za­ria­de­nie vy­ze­rá vcel­ku ele­gan­tne. Má dva ven­ti­lá­to­ry a sys­tém šty­roch pot­ru­bí, vďa­ka kto­rým mô­že vy­pro­du­ko­vať 10 000 lit­rov čis­té­ho vzdu­chu za mi­nú­tu, pri­čom od­filtru­je zo vzdu­chu až 99,99 % ne­bez­peč­ných čas­tíc PM 2,5 (s veľ­kos­ťou pod 2,5 mik­ro­met­ra).

K dis­po­zí­cii je aj sprie­vod­ná ap­li­ká­cia na di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie, kto­rá na te­le­fón za­sie­la aj upo­zor­ne­nia. Nap­rík­lad pri­po­me­nie, keď tre­ba vy­me­niť fil­ter (je­ho ce­na je v pre­poč­te 32 do­lá­rov).

Video:


Ho­ci fir­ma Xiaomi je zná­ma naj­mä svo­ji­mi smar­tfón­mi (je ich tre­tím naj­väč­ším do­dá­va­te­ľom na sve­te), po­nú­ka aj iné vý­rob­ky, napr. sme­ro­va­če, prís­tro­je na me­ra­nie kr­vné­ho tla­ku, smart TV, tab­le­ty, ba­té­rie, fit­nes ná­ram­ky. A do zoz­na­mu svo­jich pro­duk­tov zrej­me čos­ko­ro pri­dá aj smart ho­din­ky. Čis­tič­ka vzdu­chu zna­me­ná ďal­šiu di­ver­zi­fi­ká­ciu sor­ti­men­tu.

Xiaomi chce na­po­dob­niť svoj ús­pech na po­li smar­tfó­nov aj s iným tech­nic­kým vy­ba­ve­ním. Spo­lup­ra­cu­je s množ­stvom fi­riem (me­dziiným aj s ame­ric­kým star­tu­pom Mis­fit, kto­rý po­nú­ka za­ria­de­nia z ob­las­ti no­si­teľ­nej elek­tro­ni­ky). Údaj­ne má zá­ujem aj pros­tried­ky na ďal­šie stra­te­gic­ké in­ves­tí­cie a ak­vi­zí­cie aj mi­mo smar­tfó­nov.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter