Aktualizácie Windows 10 až po odinštalovaní Office, odporúča Microsoft

Mic­ro­soft po­mer­ne ne­ča­ka­ne pou­ží­va­te­ľom ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view ozná­mil, aby si pred in­šta­lá­ciou de­cem­bro­vých bez­peč­nos­tných ak­tua­li­zá­cií od­in­šta­lo­va­li kan­ce­lár­sky ba­lík Of­fi­ce.

"Po preb­de­nej no­ci sme mu­se­li uro­biť nep­rí­jem­né roz­hod­nu­tie, kto­ré vám mu­sím ozná­miť," uvie­dol 9. de­cem­bra vo vy­hlá­se­ní hlav­ný ma­na­žér di­ví­zie Ope­rač­né sys­té­my v Mic­ro­sof­te Ga­be Aul.

"Dnes (9.12.) vy­dá­va­me bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie a prá­ve sme zis­ti­li, že ak je nain­šta­lo­va­ný Of­fi­ce, ich in­šta­lá­cia sa ne­mô­že us­ku­toč­niť. Na­mies­to to­ho, aby sme vy­dá­va­li no­vú op­ra­vu (a stra­ti­li tým­to pro­ce­som nie­koľ­ko dní), vy­dá­me bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie tak, ako sú, aj za ce­nu to­ho, že pre niek­to­rých pou­ží­va­te­ľov to mô­že byť po­mer­ne bo­les­ti­vé: tre­ba od­in­šta­lo­vať ba­lík Of­fi­ce, nain­šta­lo­vať ak­tua­li­zá­cie a zno­va nain­šta­lo­vať Of­fi­ce. Os­pra­vedl­ňu­je­me sa," do­dal Aul.

O nie­čo nes­kôr Aul zve­rej­nil no­vý text, v kto­rom pou­ží­va­te­ľom Win­dows 10 ho­vo­rí, aby no­vé ak­tua­li­zá­cie (ozna­če­né ako KB3022827) skú­si­li nain­šta­lo­vať aj vte­dy, ak ma­jú nain­šta­lo­va­ný Of­fi­ce.

"Pre mno­hých z vás by to moh­lo fun­go­vať," do­dal Aul.

Pod­ľa Mic­ro­sof­tu sa Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view tý­ka­la len jed­na zo sied­mich bez­peč­nos­tných ak­tua­li­zá­cií, kto­rá bo­la vy­da­ná. Ten­to patch (MS14-080) slú­ži na spleť štr­nás­tich di­er v Inter­net Explo­re­ri (IE) 11. Nie veľ­mi šťas­tné rie­še­nie, kto­ré navr­hol Aul pre pou­ží­va­te­ľov Win­dows 10, oko­men­to­val vice­pre­zi­dent bez­peč­nos­tných slu­žieb v spo­loč­nos­ti New Con­text An­drew Storms.

"Mic­ro­soft ozná­mil, že pou­ží­va­te­lia Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view mô­žu mať prob­lé­my s in­šta­lá­ciou ak­tua­li­zá­cií. Ja rov­na­ko ako Mic­ro­soft dú­fam, že tí­to pou­ží­va­te­lia na­ra­zia pri prob­lé­moch na in­for­má­ciu zve­rej­ne­nú Mic­ro­sof­tom a doz­ve­dia sa tak, že chy­ba je v Of­fi­ce," uvie­dol Storms s tým, že už v mi­nu­los­ti mal je­den z ôs­mich pou­ží­va­te­ľov Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view prob­lé­my s in­šta­lá­ciou inej ak­tua­li­zá­cie.

"Ke­by bo­la vy­da­ná fi­nál­na ver­zia toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu a my by sme na­ra­zi­li na po­dob­ný prob­lém, ak­tua­li­zá­ciu by sme nor­mál­ne stiah­li," do­dal Aul. "Ale keď­že tech­nic­kú pre­view ver­ziu pou­ží­va­jú pre­dov­šet­kým tech­nic­ky za­me­ra­ní ľu­dia, roz­hod­li sme sa ne­chať to tak, ako to je, kým bu­de­me pra­co­vať na op­ra­ve." S tým súh­la­sí aj Storms, pod­ľa kto­ré­ho "prá­ve pou­ží­va­te­lia Win­dows 10 pa­tria me­dzi tých, kto­rí ne­bu­dú pre po­dob­né ve­ci zby­toč­ne šom­rať."

Mic­ro­soft 9. de­cem­bra vy­dal se­dem bez­peč­nos­tných ak­tua­li­zá­cií, kto­ré op­ra­vu­jú dvad­sať­šty­ri di­er v pred­chá­dza­jú­cich ver­ziách Win­dows, Inter­net Explo­re­ra, Of­fi­ce, Sha­re­Poin­tu a Exchan­ge.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter