Samsung už v Severnej Amerike predáva Gear VR

Sam­sung vče­ra za­čal pre­dá­vať svoj head­set Gear VR. Ide o pr­vý z no­vej vl­ny head­se­tov vir­tuál­nej reali­ty, kto­rý sa dos­tal do ma­so­vej vý­ro­by a za­čal pre­dá­vať zá­kaz­ní­kom ako fi­nál­ny pro­dukt. K ľu­ďom sa sí­ce už dos­ta­li aj pr­vé ver­zie head­se­tu Ocu­lus Rift, tie však ne­sú ozna­če­nie "de­ve­lop­ment kit" a nie sú po­va­žo­va­né za fi­nál­ny pro­dukt.

Sam­sung si k pr­ven­stvu po­mo­hol via­ce­rý­mi zjed­no­du­še­nia­mi. Pre­dov­šet­kým sa Gear VR dá pou­žiť iba v kom­bi­ná­cii so smar­tfó­nom Sam­sung Ga­laxy No­te 4, keď­že ne­má vlast­ný dis­plej. Pou­ží­va­teľ si te­da pred oči vlo­ží vlast­ný te­le­fón s 5,7-pal­co­vým dis­ple­jom s tech­no­ló­giou OLED a roz­lí­še­ním 1440 × 2560. Ga­laxy No­te 4 sa sta­rá aj o si­mu­lá­ciu pries­to­ro­vé­ho zvu­ku a umož­ňu­je hra­nie har­dvé­ro­vo me­nej ná­roč­ných hier. Na ov­lá­da­nie slú­ži do­ty­ko­vá plo­cha umies­tne­ná na bo­ku za­ria­de­nia.

Ten­to VR head­set sa však ne­dá pok­la­dať za nao­zaj "her­ný", a te­da to­to pr­ven­stvo zrej­me pri­pad­ne fi­nál­nej ver­zii Ocu­lus Rift. Jed­noz­nač­ne naj­väč­šia vý­ho­da toh­to rie­še­nia je ce­na. Sam­sung to­tiž Gear VR po­nú­ka ame­ric­kým zá­kaz­ní­kom pros­tred­níc­tvom svoj­ho on-li­ne sto­re za 199,99 USD. Ma­ji­te­lia bu­dú mať za tú­to ce­nu prís­tup k po­ze­ra­niu fil­mov vo vir­tuál­nej reali­te, ne­ná­roč­nej­ším hrám a iným ap­li­ká­ciám z Ocu­lus Sto­re. Tam sí­ce za­tiaľ náj­de­me pre­dov­šet­kým de­mou­káž­ky z eš­te vy­ví­ja­ných hier, už čos­ko­ro by však moh­la byť k dis­po­zí­cii hra He­ro­Bound: First Steps, vy­ví­ja­ná inter­ne spo­loč­nos­ťou Ocu­lus VR.

samsung-uz-v-usa.jpg

Ap­li­ká­cie aj čas­ti sof­tvé­ru a tech­no­ló­gie pos­kyt­la Sam­sun­gu par­tner­ská spo­loč­nosť Ocu­lus VR vý­me­nou za dis­ple­je s tech­no­ló­giou OLED, kto­ré sa ob­ja­via aj v Ocu­lus Rift. Sam­sung za­tiaľ neoz­ná­mil, ke­dy za­čne s pre­da­jom aj mi­mo Se­ver­nej Ame­ri­ky, a v on-li­ne ob­cho­de sa eš­te neob­ja­vi­lo ani oča­ká­va­né bund­le s blue­toot­ho­vým ov­lá­da­čom.

Fi­nál­na ver­zia Ocu­lus Rift by sa ma­la ob­ja­viť už v prie­be­hu ro­ka 2015, pri­čom s je­ho pod­po­rou po­čí­ta­jú veľ­kí dis­tri­bú­to­ri vi­deohier aj ne­zá­vis­lé štú­diá.

samsung-uz-v-usa2.jpg

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter