Zariadenie MOCAheart zmeria tep, tlak či EKG. Apka spočíta, aké zdravé je vaše srdce

No­vé mi­nia­túr­ne za­ria­de­nie MO­CA­heart chce zjed­no­du­šiť kon­tro­lu sr­dco­vé­ho tla­ku a te­pu. Na­mies­to pou­ži­tia bež­né­ho tla­ko­me­ra sta­čí pril­ožiť prst. Vý­sled­kom sú in­for­má­cie v mo­bil­nej ap­li­ká­cií.

MO­CA­heart sa sna­ží us­pieť na por­tá­li Kic­kstar­ter. Prís­troj vy­mys­le­la sku­pi­na dok­to­rov z Taiwan­skej ná­rod­nej uni­ver­zit­nej ne­moc­ni­ce. Je­ho prí­no­som má byť naj­mä jed­no­du­chosť pou­ží­va­nia, kto­ré je rých­le a po­hodl­né. Sta­čí iba pril­ožiť prst a o pár se­kúnd nes­kôr sa na­me­ra­né hod­no­ty zob­ra­zia v spá­ro­va­nej mo­bil­nej ap­li­ká­cii.

Za­ria­de­nie ob­sa­hu­je sen­zo­ry, kto­ré me­ra­jú okys­li­če­nie a rých­losť prú­de­nia kr­vi. EKG sen­zo­ry do­ká­žu zis­tiť elek­tric­kú ak­ti­vi­tu sr­dca. Ne­chý­ba ani ak­ce­le­ro­me­ter, kto­rý by mo­hol MO­CA­heart po­vý­šiť na úro­veň mo­ni­to­ru ak­ti­vi­ty.

Na roz­diel od tla­ko­me­ru, kto­rý udá­va hod­no­tu sys­to­lic­ké­ho a di­as­to­lic­ké­ho tla­ku, pou­ží­va MO­CA­heart svoj vlast­ný in­dex. Ten je ur­če­ný na zá­kla­de tla­ku, okys­li­če­nia a rých­los­ti prú­de­nia kr­vi. Hod­no­ta 0-1 de­fi­nu­je níz­ky tlak, 2 in­di­ku­je nor­mál­ny, av­šak mier­ne zvý­še­ný a pri hod­no­tách 3-4 by mal pou­ží­va­teľ nav­ští­viť dok­to­ra. Uži­toč­né je, že ap­li­ká­cia za­zna­me­ná­va aj čas, lo­ka­li­tu a po­ča­sie, čo mô­že po­môcť pri ana­lý­ze sprá­va­nia sr­dca.

MOCAheart_1.jpg

MO­CA­heart je ur­če­ný naj­mä star­ším ľu­ďom, kto­rí si pot­re­bu­jú pra­vi­del­ne me­rať tlak. Tú­to úlo­hu im chce zjed­no­du­šiť. Za­ria­de­nie sa bu­de pre­dá­vať za ce­nu cca 169 do­lá­rov a na tr­hu by sa ma­lo ob­ja­viť v ap­rí­li 2015. Ak bu­de kam­paň ús­peš­ná.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter