Telefón nemusíte vyťahovať z vrecka, náramok vám premietne jeho pracovnú plochu na ruku

Cic­ret je ná­ra­mok z ob­las­ti in­te­li­gen­tnej no­si­teľ­nej elek­tro­ni­ky, kto­rý vám umož­ní pra­co­vať s pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním smar­tfó­nu ale­bo tab­le­tu. Nie sú to smart ho­din­ky, rov­na­ko ani smar­tfón či tab­let. Je to ná­ra­mok vy­ba­ve­ný pi­kop­ro­jek­to­rom, 8 sen­zor­mi a har­dvé­rom pot­reb­ným na spus­te­nie An­droi­du a an­droi­do­vých ap­li­ká­cií.

Sta­čí ťap­núť na zá­päs­tie tak ako na smar­tfón a mô­že­te nap­rík­lad po­čas ces­to­va­nia hrať hry na ru­ke, pri­čom ne­pot­re­bu­je­te smar­tfón. Ob­raz je pre­mie­ta­ný z pi­kop­ro­jek­to­ra, kto­rý je na va­šom zá­päs­tí.

Na sché­me si mô­že­te po­zrieť, aké sú­čas­ti ná­ra­mok ob­sa­hu­je.

cicret_schema.jpg

Za­tiaľ ide len o pro­to­typ. Vo vi­deu si mô­že­te po­zrieť, ako vy­ze­rá Cic­ret v ak­cii.

Video:


Spo­loč­nosť Cic­ret nes­pus­ti­la ni­ja­kú crowdfun­din­go­vú kam­paň, no pris­pieť na pro­jekt mož­no ľu­bo­voľ­nou su­mou pria­mo na jej webo­vej strán­ke. Ta­ké­to fi­nan­co­va­nie však ne­dá­va ni­ja­kú zá­ru­ku pre pris­pie­va­te­ľov.

cicret_bracelet.png

Spo­loč­nosť na strán­ke upo­zor­ňu­je, že za­tiaľ sa ná­ra­mok Cic­ret nep­re­dá­va, vy­da­la však rov­no­men­nú ap­li­ká­ciu pre smar­tfó­ny. No tá ne­má nič do či­ne­nia s ná­ram­kom, ide o mes­sa­gin­go­vú ap­li­ká­ciu slú­žia­cu na bez­peč­ný pre­nos dát, kto­rá je dos­tup­ná na Goog­le Play.

My­šlien­ka je to za­ují­ma­vá, uvi­dí­me, ke­dy (a či vô­bec) sa stret­ne­me s ta­kým­to za­ria­de­ním aj v ob­cho­doch.

Zdroj: slas­hgear.com
cic­ret.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter