Fuffr: Hru na iPhone neovládate dotykmi na displeji, ale na stole. A môžete hrať aj dvaja naraz

Obal na iP­ho­ne Fuffr umož­ní, aby na va­šom smar­tfó­ne hra­li hru na­raz dva­ja ľu­dia. Ov­lá­da­nie hry sa to­tiž neus­ku­toč­ňu­je na dis­ple­ji, ale na plo­che sto­la, na kto­rý je te­le­fón po­lo­že­ný. Fuffr vy­sie­la oko­lo iP­ho­nu infra­čer­ve­né svet­lo, kto­ré sa od­rá­ža od pr­stov hrá­čov. Na zá­kla­de to­ho po­tom zis­tí, čo ro­bí­te. Sen­zo­ry na sní­ma­nie po­hy­bu sú na šty­roch stra­nách. Po­tom od­osie­la vstu­py na te­le­fón, s kto­rým je spo­je­ný cez Blue­tooth.

Video:


Pod­mien­kou však je, aby hra, kto­rú hrá­te, pod­po­ro­va­la ov­lá­da­nie cez Fuffr. A prá­ve v tom je há­čik. Bez pod­po­ry vý­vo­já­rov je Fuffr na nič (ho­ci tvor­ca oba­lu vy­tvo­ril aj nie­koľ­ko hier). Ak ste te­da vý­vo­jár a chce­te si to vy­skú­šať, pod­rob­nos­ti o SDK a ďal­šie inštruk­cie sa doz­vie­te na tej­to strán­ke.

Video:


Tvor­co­via hry spus­ti­li kam­paň na jej fi­nan­co­va­nie na Kic­kstar­te­ri s cie­ľom naz­bie­rať 250 000 do­lá­rov. Tá však bo­la pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi po­zas­ta­ve­ná. V rám­ci nej sa po­nú­ka­li oba­ly za ce­ny od 59 do­lá­rov. Tím pris­ľú­bil, že pr­vá dáv­ka oba­lov sa dos­ta­ne k svo­jim ma­ji­te­ľom v ro­ku 2015. Bu­dúc­nosť oba­lu je te­da ne­istá, no webo­vá strán­ka pro­duk­tu fun­gu­je na­ďa­lej, a tak sa zdá, že tím sa my­šlien­ky úpl­ne nev­zdal.

Zdroj: itworld.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter