TZOA je prvý nositeľný monitor čistoty vzduchu. Upozorní, ktorým miestam sa treba vyhnúť

No­si­teľ­né tech­no­ló­gie sa už neob­me­dzu­jú iba na mo­ni­to­ro­va­nie ak­ti­vi­ty. No­vé za­ria­de­nie TZOA skon­tro­lu­je čis­to­tu vzdu­chu oko­lo vás. Tie­to in­for­má­cie nás­led­ne poš­le do mo­bil­nej ap­li­ká­cie a vy­tvá­ra ma­pu oko­lia, kto­rá in­for­mu­je o zne­čis­te­ní ov­zdu­šia.

TZOA ur­ču­je kva­li­tu vzdu­chu na zá­kla­de UV žia­re­nia, vl­hkos­ti a tep­lo­ty. Tie­to dá­ta sú preh­ľad­ne pre­zen­to­va­né v mo­bil­nej ap­li­ká­cií. Tá zob­ra­zu­je aj in­for­má­cie o oko­lí, na zá­kla­de na­me­ra­ných ale­bo stiah­nu­tých dát. Prá­ve zdie­ľa­nie dát me­dzi pou­ží­va­teľ­mi a ap­li­ká­ciou má po­môcť vy­tvo­riť fun­gu­jú­ci eko­sys­tém, kto­rý bu­du­jú pou­ží­va­te­lia a ob­sa­hu­je his­to­ric­ké, ako aj ak­tuál­ne in­for­má­cie o zme­ne kva­li­ty ov­zdu­šia. Ta­kým­to spô­so­bom má TZOA mo­ti­vo­vať ľu­dí k to­mu, aby hľa­da­li mies­ta, kde je čis­tej­ší vzduch.

Prís­troj sa bu­de pre­dá­vať za cca 100 eur a na tr­hu sa ob­ja­ví bu­dú­ce le­to. Te­da ak us­pe­je na por­tá­li Kic­kstar­ter.

Video:


Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter