Vyberáme: Herné PC do 500 eur na jeseň 2014

Poz­ri­me sa, aké vý­kon­né her­né PC sa tú­to je­seň vop­chá do 500 eur. Mô­že­me rov­no po­ve­dať, že to ne­má ďa­le­ko od náš­ho mi­nu­lo­roč­né­ho po­ku­su, sí­ce sme tam na­mies­to R9 270X vop­cha­li R9 280, ale väč­ši­nu kom­po­nen­tov sme mu­se­li ne­chať rov­na­kých, keď­že sa ce­ny za ce­lý rok poh­li len mi­ni­mál­ne, na­vy­še pa­mä­te zdra­že­li.


Blesk_Herne pc do 500.jpg

Prík­lad kon­fi­gu­rá­cie AMD do 500 eur:
Pro­ce­sor: AMD FX-6300 3.5GHz - 90 eur (šesť ja­dier)
Pa­mäť: Kin­gston 8 GB 1600 MHz - 72 eur
Dos­ka: Asus M5A78L-M/US­B3 - 51 eur (ale­bo MSI 970A-G43 - 56 eur)
HDD: Wes­tern Di­gi­tal Ca­viar 1 TB - 53 eur
Zdroj: Coo­ler­Mas­ter RS500 - 39 eur
Gra­fi­ka - Shap­hi­re R9 280 3 GB - 178 eur
Skrin­ka: Gem­bird CCC J 01 - 13 eur
Spo­lu 496 eur

Zá­klad je nas­ta­ve­ný na 320 eur, s troj­gi­go­vou R9 280 to je tak­mer pres­ne 500 eur. Ten­to­raz sme na do­siah­nu­tie čo naj­niž­šej ce­ny vy­chá­dza­li z cien na Heu­re­ke, ale väč­ši­na ve­ci sa dá ob­jed­nať z jed­né­ho ob­cho­du ale­bo s dop­ra­vou za­dar­mo. S kon­fi­gu­rá­ciou sa dá ísť aj niž­šie, ak zo­be­rie­te nap­rík­lad R9 270X, kto­rá tiež zvlá­da hry v 1080p a v po­ho­de nad 30 fps, a niek­to­ré iné pr­vky, ako napr. dos­ku, zdroj, skrin­ku, poz­lep­šo­vať. S R9 280 bu­de­te hrá­vať v 1080p na maxime pri ná­roč­nej­ších hrách oko­lo 40-50 fps. Mier­ne ju bu­de pri niek­to­rých hrách br­zdiť pro­ce­sor, ale v tej­to ce­ne ťaž­ko nie­čo lep­šie zlo­žiť.

Ke­by ste k to­mu chce­li rad­šej pro­ce­sor In­tel, za mi­ni­mum ber­te štvor­jad­ro, nap­rík­lad In­tel i5 3330 za 158 eur, kde cel­ko­vá kon­fi­gu­rá­cia vy­jde prib­liž­ne na 560 eur. Mu­sí­te s tým vy­me­niť aj dos­ku a zob­rať nap­rík­lad Asus P8H61-I (51 eur) ale­bo nie­čo po­dob­né. Ke­by ste chce­li me­niť aj gra­fi­ku za nVi­diu, ek­vi­va­lent R9 280 by bol GTX760 za­čí­na­jú­ci na 190 eurách.

Mi­nu­le sme si da­li kon­fi­gu­rá­ciu do 1000 eur, kde vop­chá­te bez prob­lé­mov aj tak­mer naj­vyš­šiu sé­riu gra­fík, a te­da GTX 970 ale­bo R9 290. No ak až tak vy­so­ko ne­pot­re­bu­je­te ísť, oko­lo 600 - 700 eur vop­chá­te sluš­né kon­fi­gu­rá­cie, pri kto­rých ne­bu­de­te mu­sieť brať naj­lac­nej­šie kom­po­nen­ty a mô­že­te pri­dať aj na lep­ší chla­dič.

Zdroj: Sec­torOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter