Koniec predraženým autoservisom? Dash urobí diagnostiku auta a navrhne cenu za opravu

V USA v pos­led­nom ob­do­bí sil­nie trend pria­me­ho prís­tu­pu pou­ží­va­te­ľa k di­ag­nos­ti­ke au­ta. Po­môcť pri tom mô­že nap­rík­lad ap­li­ká­cia Dash, in­te­li­gent­ný asis­tent jaz­dy, kto­rá bo­la za­čiat­kom ro­ka uve­de­ná pre za­ria­de­nia s An­droi­dom a v prie­be­hu le­ta aj pre iP­ho­ne. Pou­ží­va­teľ pri­po­jí do špe­ciál­ne­ho di­ag­nos­tic­ké­ho por­tu OBD-II (väč­ši­na áut vy­ro­be­ných po ro­ku 1996 ho má na ľah­ko prís­tup­nom mies­te) ška­tuľ­ku - har­dvé­ro­vý kľúč OBD s náz­vom Link. Ten sa bez­drô­to­vo spo­jí s mo­bi­lom. Vo­dič po­tom zís­ka­va na svo­jom te­le­fó­ne uži­toč­né in­for­má­cie o svo­jej jaz­de, ale aj o di­ag­nos­ti­ke vo­zid­la.

Di­ag­nos­tic­ký port OBD do­po­siaľ vy­uží­va­li iba auto­me­cha­ni­ci, keď sa sna­ži­li zis­tiť, pre­čo kon­trol­ky sig­na­li­zu­jú po­ten­ciál­ne prob­lé­my s mo­to­rom ale­bo iné po­ru­chy. Dash te­raz vo­di­čo­vi ozná­mi, čo sa v aute po­ka­zi­lo, keď sa na pa­lub­nej dos­ke roz­svie­ti niek­to­rá kon­trol­ka. A mô­že aj načr­tnúť, aká by bo­la ro­zum­ná ce­na za rie­še­nie prob­lé­mu (roz­pis di­elov, prá­ce). Dash vy­rá­ta aj ce­nu va­šej ces­ty na zá­kla­de spot­re­by pa­li­va, ale aj pod­ľa va­šej vo­dič­skej zruč­nos­ti (napr. pod­ľa to­ho, ako ag­re­sív­ne br­zdí­te). Do­kon­ca pos­ky­tu­je spät­nú väz­bu o tom, ako by ste moh­li zlep­šiť svo­je skó­re, te­da zvý­šiť ener­ge­tic­kú a nák­la­do­vú efek­tív­nosť ria­de­nia vo­zid­la.

Z ďal­ších fun­kcií mož­no spo­me­núť lo­ka­li­zá­ciu čer­pa­cích sta­níc, ale aj ces­tnej zá­chran­nej služ­by či auto­servis­u v blíz­kom oko­lí. Je to te­da aký­si „Fit­bit pre auto­mo­bi­ly".

Dash je op­ti­ma­li­zo­va­ný na pou­ži­tie v USA a je k dis­po­zí­cii v iTu­nes Sto­re za­tiaľ len v Spo­je­ných štá­toch. Je to skve­lé rie­še­nie (na­vy­še za­dar­mo) pre tých, kto­rí chcú sle­do­vať svo­je vo­dič­ské zvy­ky a zlep­šo­vať ich, prí­pad­ne sú len zve­da­ví na prí­či­nu prob­lé­mov vo­zid­la.

Ne­dáv­no sa ap­li­ká­cia roz­ší­ri­la o API s náz­vom Chas­sis. Ide o plat­for­mu pre au­tá pri­po­je­né do inter­ne­tu, kto­rá umož­ní ďal­ším vý­vo­já­rom prís­tup k in­for­má­ciám o spot­re­be pa­li­va, efek­tív­nos­ti jaz­dy a ďal­ším šta­tis­tic­kým úda­jom. Mno­hí sa naz­dá­va­jú, že prís­tup k dá­tam OBD-II a prá­ca s ni­mi mô­že byť v bu­dúc­nos­ti veľ­mi luk­ra­tív­ny trh vzhľa­dom na to, koľ­ko vý­poč­to­vé­ho vý­ko­nu no­sí­me vo svo­jich vrec­kách.

Zdroj: tech­crunch.com
tech­crunch.com/2014


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter