Špecifikácie a výkon Radeonu 390 a Radeonu 390X poodhalené

Má­me tu za­tiaľ neo­fi­ciál­ne špe­ci­fi­ká­cie a benchmar­ky naj­rý­chlej­ších ka­riet no­vej sé­rie od AMD, a to R9 390 a R9 390X. Ich opis sa ob­ja­vil vo vý­pi­se benchmar­kov a zrej­me 390-ka by ma­la mať 4096 sha­der pro­ce­so­rov, 64 CU tak­to­va­ných na 800 MHz so 4 GB pa­mä­ťou, dru­hý mo­del 390X by mal mať rov­na­ké pa­ra­met­re, ale jad­rá by bež­ali na 1 GHz.


Blesk_01_specifikacia.jpg

Benchmar­ky ma­jú vy­ze­rať tak, ako uka­zu­je pr­vý graf, kde v roz­lí­še­ní 2560 × 1440 by bo­la kar­ta o 16 % rých­lej­šia ako GTX 980, čo nie je zlé, aj keď kar­tu oča­ká­va­me až o nie­koľ­ko me­sia­cov. Po­zi­tív­ne je aj to, že v AMD zní­ži­li spot­re­bu sí­ce až nad úro­veň kon­ku­ren­cie, ale stá­le vý­raz­ne niž­šie. Zrej­me to bu­de 20 nm ar­chi­tek­tú­rou, aj keď tá za­tiaľ ne­bo­la potvr­de­ná.

Blesk_02_specifikacia.jpg

Zdroj: sec­tor.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter