Miniatúrny počítač kockového tvaru s hranou iba 5 cm nahradí aj multimediálne centrum

Spo­loč­nosť So­lid­Run uvied­la na trh rad ma­lých sto­lo­vých po­čí­ta­čov Cu­Box v tva­re koc­ky s hra­nou 5 cm.

Mi­nia­túr­ne po­čí­ta­če ma­jú eter­net, op­tic­ký audio­výs­tup, 2 por­ty USB a port mic­ro USB. Ok­rem to­ho ma­jú slot na kar­tu mic­roSD na uk­la­da­nie dát, dvoj- ale­bo štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor ARM a 2 GB pa­mä­te RAM. Mô­žu sa pou­žiť ako sto­lo­vý po­čí­tač, mul­ti­me­diál­ne cen­trum ale­bo sú­bo­ro­vý server.

ITN_02_Miniaturny.jpg

No­vo pred­sta­ve­ný mo­del Cu­BoxTV je navr­hnu­tý špe­ciál­ne na pou­ži­tie v úlo­he mul­ti­me­diál­ne­ho cen­tra. Je vy­ba­ve­ný štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Frees­ca­le i.MX6 s gra­fi­kou Vi­van­te GC2000, má 1 GB RAM, 8 GB úlož­né­ho pries­to­ru, gi­ga­bi­to­vý eter­net, vý­stup HDMI, vý­stup S/PDIF a infra­čer­ve­ný pri­jí­mač na di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie. Pod­po­ru­je rôz­ne for­má­ty zvu­ku a vi­dea vrá­ta­ne MP4, XVID, AAC, MP3 a FLAC. Je­ho hmot­nosť je len 281 gra­mov.

ITN_03_Miniaturny.jpg

Koc­ka má open sour­ce li­nuxový ope­rač­ný sys­tém Ope­nE­lec, kto­rý vy­uží­va len 100 MB dis­ko­vé­ho pries­to­ru, a pre­din­šta­lo­va­nú ap­li­ká­ciu XBMC Me­dia cen­ter (jej ná­zov sa od 14. ver­zie zme­ní na Ko­di). Na Cu­BoxTV by ste moh­li spus­tiť aj An­droid a nain­šta­lo­vať ap­li­ká­ciu XBMC pre An­droid, no vý­ho­dou Ope­nE­lec je je­ho ne­ná­roč­nosť, čo umož­ňu­je dob­re hos­po­dá­riť s har­dvé­ro­vý­mi pros­tried­ka­mi.

Cu­BoxTV si mož­no ob­jed­nať na strán­ke vý­rob­cu za 99,99 do­lá­ra.

Zdroj: li­li­pu­ting.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter