Bezpečnostný expert upozorňuje na aplikáciu Uber. Zbiera priveľa dát.

Uber je služ­ba, kto­rá chce nah­ra­diť bež­ných taxiká­rov a údaj­ne čos­ko­ro prí­de aj do Bra­tis­la­vy. Bez­peč­nost­ný expert z Ari­zo­ny však upo­zor­ňu­je, že ap­li­ká­cia pre An­droid zbie­ra príl­iš ve­ľa dát o pou­ží­va­te­ľoch. Joe Gi­ron tvr­dí, že mno­hé zo zbie­ra­ných dát sú ne­pot­reb­né pre fun­go­va­nie ap­li­ká­cie.

Po­va­žu­je za čud­né, že Uber zis­ťu­je in­for­má­cie o su­sed­ných Wi-Fi sie­ťach, o tom, či je te­le­fón root­nu­tý a či je ale­bo nie je zra­ni­teľ­ný chy­bou Heartbleed. Ap­li­ká­cia vy­ža­du­je aj prís­tup ku ka­me­re, his­tó­rii ho­vo­rov a úč­tom. Zis­ťu­je aj to, aké ďal­šie ap­li­ká­cie sú spus­te­né, akú ma­jú spot­re­bu dát atď.

ITN_01_Bezpecnostny expert.jpg

Ho­ci niek­to­ré dá­ta mô­žu byť nao­zaj pou­ži­té pre le­gi­tím­ne úče­ly - napr. kon­tro­la oko­li­tých Wi-Fi sie­tí a prís­tup ku ka­me­re - zis­ťo­va­nie zra­ni­teľ­nos­ti te­le­fó­nu jed­no­du­cho ne­dá­va zmy­sel. Prek­va­pu­jú­ce je aj tvr­de­nie ho­vor­cu spo­loč­nos­ti. Ten tvr­dí, že Uber al­go­rit­my, kto­ré ove­ru­jú zra­ni­teľ­nosť vo­či Heartblee­du, ne­za­kom­po­no­val do ap­li­ká­cie.

Zdroj: ven­tu­re­beat.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter