Nový nemecký smartfón Linshof má 80 GB úložiska a nevšedný tvar

Ne­mec­ká spo­loč­nosť Lin­shof, no­vé me­no me­dzi vý­rob­ca­mi te­le­fó­nov, pred­sta­vi­la no­vý smar­tfón Lin­shof i8.

Ide o ultra­ten­ký te­le­fón (s hrúb­kou asi 6 mm) s 32-bi­to­vým osem­jad­ro­vým 2,1 GHz pro­ce­so­rom, 5-pal­co­vým full HD dis­ple­jom (buď va­riant Su­per AMO­LED, ale­bo IPS v zá­vis­los­ti od tr­hu) s roz­lí­še­ním 1080 × 1920 px, 3 GB RAM a LTE, kto­rý bu­de stáť len 380 do­lá­rov.

ITN_Novy nemecky.jpg

Lin­shof i8 po­nú­ka až 80 GB úlo­žis­ka. Na ap­li­ká­cie bu­de pou­ži­tých iba 16 GB, za­tiaľ čo dru­hý 64 GB mo­dul sa pou­ží­va na mé­diá. Mô­že ísť o 64 GB kar­tu mic­roSD, kto­rú spo­loč­nosť štan­dar­dne po­nú­ka, ale je mož­né aj to, že te­le­fón bu­de mať za­bu­do­va­ný dru­hý mo­dul úlo­žis­ka. Pod­ľa vy­jad­re­nia spo­loč­nos­ti je 16 GB mo­dul vý­raz­ne rých­lej­ší ako 64-gi­ga­baj­to­vý.

Smar­tfón má 13 Mpx za­dný fo­toa­pa­rát so sní­ma­čom CMOS od So­ny a 28 mm rých­ly ob­jek­tív f/1.8, kto­rý umož­ňu­je zho­to­vo­vať kva­lit­né zá­be­ry aj pri níz­kej hla­di­ne os­vet­le­nia. Pred­ný fo­toa­pa­rát na fo­tog­ra­fie sel­fie má 8 Mpx.

ITN_1_Novy nemecky.jpg

Ope­rač­ný sys­tém je An­droid 5.0, ale s úp­ra­va­mi vý­rob­cu, kto­ré z ne­ho ro­bia aké­ho­si krí­žen­ca Win­dows Pho­ne a Sam­sung TouchWiz. Bu­de dis­po­no­vať aj niek­to­rý­mi bez­peč­nos­tný­mi fun­kcia­mi (napr. Sa­fe VPN).

Zdá sa te­da, že Lin­shof i8 bu­de lá­kať nie­len fun­kcia­mi, ale aj ultra­ten­kým di­zaj­nom, za­ují­ma­vým ose­mu­hol­ní­ko­vým tva­rom, veľ­kou 3800 mAh ba­té­riou a re­la­tív­ne níz­kou ce­nou. Pre­dá­vať by sa mal za­čať v pr­vom štvrťro­ku bu­dú­ce­ho ro­ka.

Lin­shof prip­ra­vu­je aj 10-pal­co­vý tab­let s po­dob­ný­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi a rov­na­kým di­zaj­nom. Roz­die­ly bu­dú len v roz­lí­še­ní dis­ple­ja 2048 × 1536 a v ka­pa­ci­te ba­té­rie, kto­rá bu­de mať 9000 mAh. Tab­let by sa mal dos­tať na trh prib­liž­ne v rov­na­kom ča­se ako te­le­fón a pre­dá­vať by sa mal za 360 do­lá­rov.

Zdroj: tom­shardware.com

pho­nea­re­na.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter