Flow: Ovládač novej generácie nahradí klávesnicu aj myš a doplní gestá a taktilnú spätnú väzbu

No­vý bez­drô­to­vý ov­lá­dač Flow je mož­né spá­ro­vať s te­le­fón­mi, tab­let­mi a po­čí­tač­mi po­mo­cou roz­hra­nia Blue­tooth. Má roz­me­ry 70 × 15 mm, tak­že sa zmes­tí do vrec­ka a dá sa jed­no­du­cho pre­ná­šať.

Flow pri­po­mí­na sploš­te­ný puk, kto­rý v se­be in­teg­ru­je po­hy­bo­vé ov­lá­da­nie, do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie a pres­nú hap­tic­kú spät­nú väz­bu.

Rôz­ne spô­so­by ov­lá­da­nia je mož­né kom­bi­no­vať a vy­uží­vať v rám­ci bež­ných prog­ra­mov, ale aj pro­fe­sio­nál­nych ap­li­ká­cií, ako je Pho­tos­hop, Fi­nal Cut Pro ale­bo Auto­CAD. Ako to fun­gu­je v praxi pre­zen­tu­je vi­deo. Prís­lu­šen­stvo bu­de pri uve­de­ní na trh pod­po­ro­vať viac ako 30 prog­ra­mov.

Flow bu­de po uve­de­ní kom­pa­ti­bil­ný so sys­té­mom OS X. Nes­kôr má pri­bud­núť pod­po­ra pre Win­dows a Li­nux a mo­bil­né ope­rač­né sys­té­my iOS a An­droid. Za­ria­de­nie zís­ka­lo pot­reb­ný ka­pi­tál cez In­die­Go­Go a na tr­hu by sa ma­lo ob­ja­viť v le­te bu­dú­ce­ho ro­ka. Pre­dá­vať sa bu­de za 149 do­lá­rov.

Zdroj: the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter