Logitech ukázal svoju mučiareň myší

Lo­gi­tech mi­nu­lý týž­deň poz­val nie­koľ­ko no­vi­ná­rov do svoj­ho za­ria­de­nia na tes­to­va­nie my­ší a klá­ves­níc vo švaj­čiarskom Lau­san­ne. Prá­ve vo Švaj­čiarsku to­tiž spo­loč­nosť v ro­ku 1981 za­čí­na­la a tu na­ďa­lej pre­bie­ha­jú niek­to­ré jej naj­dô­le­ži­tej­šie ak­ti­vi­ty, kto­ré sú už de­siat­ky ro­kov spo­je­né prá­ve s pre­da­jom mi­lió­nov a mi­lió­nov my­ší a klá­ves­níc, ho­ci sa v pos­led­ných ro­koch pus­ti­li aj do tab­le­tov, Goog­le TV či rep­ro­duk­to­rov s Blue­tooth.

V síd­le Lo­gi­te­chu sa pár pos­cho­dí nad ze­mou na­chá­dza mies­tnosť pl­ná klá­ves­níc a me­cha­nic­kých kla­di­viek, po­mo­cou kto­rý sa tes­tu­je ich vý­drž. Sku­toč­ná mu­čia­reň je však skry­tá pod ze­mou a vy­ba­ve­ná nie­koľ­ký­mi za­ují­ma­vý­mi stroj­mi. Niek­to­rý­mi ta­ký­mi extrém­ny­mi, že si ich vraj príl­eži­tos­tne pre­na­jí­ma aj kon­ku­ren­cia, aby naš­la hra­ni­ce svo­jich vlas­tných pro­duk­tov.

K nim pa­tria aj ro­bo­tic­ké ra­me­ná, kto­ré ma­jú tes­to­vať myš­ky pri extrém­ne rých­lych po­hy­boch. Pr­vé ra­me­no do­ká­že myš roz­hý­bať do rých­los­ti až 7 met­rov za se­kun­du, čo je dosť na pre­ko­na­nie mož­nos­tí op­tic­ké­ho sen­zo­ra. Ten­to rok však Lo­gi­tech pri­šiel na trh s my­šou G402 Hyper­ion Fu­ry s ak­ce­le­ro­met­rom a na ten by star­šie ro­bo­tic­ké ra­me­no nes­ta­či­lo, tak­že tam už ma­jú aj nov­šie a hlav­ne väč­šie, kto­ré ako je­di­né na sve­te vie potvr­diť, že myš do­ká­že správ­ne pra­co­vať aj pri po­hy­be 12,7 m/s.

obr1.jpg

Ďal­ší dô­le­ži­tý stroj je sto­lík s otá­ča­jú­cim sa povr­chom. Nie­čo ako gra­mo­fón s gra­mo­fó­no­vou plat­ňou, ale mno­ho­ná­sob­ne rých­lej­ší. To­to za­ria­de­nie sa pou­ží­va na tes­to­va­nie maximál­nej rých­los­ti, zrý­chle­nia a la­ten­cie my­šiek. Povrch je vy­me­ni­teľ­ný, vďa­ka čo­mu sú myš­ky tes­to­va­né na rôz­nych povr­choch. Aj vďa­ka to­mu­to stro­ju by raz ma­li byť myš­ky Lo­gi­te­chu schop­né bez­chyb­ne pra­co­vať aj na les­klých povr­choch.

obr2.jpg

Ďal­ší stroj, kto­rý, žiaľ. ne­má­me na ob­ráz­ku, slú­ži je­di­ne na tes­to­va­nie pres­nos­ti my­ši pri veľ­kom zrý­chle­ní. Me­nej kva­lit­né myš­ky pri prud­kých po­hy­boch strá­ca­jú pres­nosť a poš­lú kur­zor (ale­bo hla­veň zbra­ne) na iné mies­to než pri po­ma­lom po­hy­be. Stroj tes­tu­je za­cie­le­nie na jed­no a to is­té mies­to pri po­ma­lom aj rých­lom po­hy­be v kla­sic­kom Coun­ter-Stri­ke.

V mies­tnos­ti sa na­chá­dzal aj prís­troj, kto­rý Lo­gi­te­chu po­mo­hol vy­ro­biť myš­ky pou­ži­teľ­né aj na sto­le so skle­nou ta­bu­ľou. Za­tiaľ však ide iba o ne­her­né myš­ky, vhod­né nap­rík­lad do kan­ce­lá­rie. Pri rých­lej­ších po­hy­boch to­tiž strá­ca­jú pres­nosť a ani DPI nie je na úrov­ni vhod­nej na hra­nie hier.

Video:


Na ďal­šom ob­ráz­ku vi­dí­me tes­to­va­nie tech­no­ló­gie Ro­mer-G. Úbo­hé klá­ve­sy mu­sia vy­dr­žať 70 mi­lió­nov stla­če­ní a až po­tom sa bu­dú skú­mať na­pá­cha­né ško­dy. Klá­ves­ni­ce s Ro­mer-G re­gis­tru­jú stla­če­nie klá­ve­su po­mo­cou dvoch ko­vo­vých kon­tak­tov, pri­čom však na pl­nú fun­kčnosť sta­čí aj je­den. Ak te­da je­den z kon­tak­tov pres­ta­ne fun­go­vať, nap­rík­lad vi­nou ne­čis­tôt, pou­ží­va­teľ si nič nev­šim­ne.

obr5.jpg

Pos­led­ný ob­rá­zok vy­ze­rá ako zá­ber z ne­ja­kej vi­deoh­ry, ale v sku­toč­nos­ti je to reál­na mies­tnosť v síd­le Lo­gi­te­chu. Ide o bez­od­ra­zo­vú ko­mo­ru (zná­mu aj ako bez­doz­vu­ko­vá), v kto­rej sa tes­tu­je kon­takt bez­drô­to­vých my­ší a klá­ves­níc s pri­jí­mač­mi.

obr6.jpg

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter