Foremay uviedol na trh prvý 8 TB disk SSD s rozhraním SATA 6 Gb/s

Fo­re­may, vý­rob­ca dis­kov SSD zná­my pre­dov­šet­kým svo­ji­mi prie­my­sel­ný­mi mo­del­mi a dis­ka­mi na špe­ciál­ne pou­ži­tie, uvie­dol sve­to­vo pr­vé 4 TB a 8 TB dis­ky SSD s roz­hra­ním Se­rial ATA. Dis­ko­vé jed­not­ky sa ne­mô­žu hr­diť zá­vrat­ným vý­ko­nom, no ich ka­pa­ci­ta je nao­zaj vy­so­ká. Vý­rob­ca o nich neu­vá­dza ve­ľa in­for­má­cií, ale tvr­dí, že ma­jú rých­losť čí­ta­nia/zá­pi­su 500 MB/s a pri ná­hod­nom čí­ta­ní či zá­pi­se do­sa­hu­jú 100 000 IOPS. Nie je zná­me, aký druh NAND flash a ra­di­čov pou­ží­va­jú.

No­vé vy­so­ko­ka­pa­cit­né SSD Fo­re­may ma­jú fun­kcie 256-bi­to­vé­ho har­dvé­ro­vé­ho šif­ro­va­nia AES, rých­le­ho bez­peč­né­ho zma­za­nia a do­kon­ca aj deš­truk­cie dis­ku v nú­dzo­vých si­tuáciách. Disk mož­no za­mknúť pro­ti zá­pi­su, aby sa za­brá­ni­lo zme­ne sú­bo­rov pri neop­ráv­ne­nom prís­tu­pe či hac­kin­gu.

Ce­ny 4 TB a 8 TB SSD nie sú zná­me, no is­te ne­bu­dú níz­ke. Nap­rík­lad San­Disk pre­dá­va svo­je 4 TB SSD Op­ti­mus Max v Euró­pe prib­liž­ne za 5400 eur.

Zdroj: kit­gu­ru.net


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter