Šváby záchranári pomôžu vyhľadať zasypaných ľudí v troskách budov

O švá­boch je zná­me, že sú schop­né pre­žiť aj jad­ro­vý vý­buch. Pre­to sa ob­ja­vil ná­pad vy­užiť ich pri pát­ra­ní po obe­tiach rôz­nych ka­tas­trof.

O pro­jek­te ved­cov z uni­ver­zi­ty v Se­ver­nej Ka­ro­lí­ne, kto­rí po­mo­cou Ki­nec­tu ur­čo­va­li tra­su, po kto­rej sa bu­dú tie­to chro­bá­ky po­hy­bo­vať, sme vás in­for­mo­va­li už pred ro­kom. Te­raz sa Dr. Al­per Boz­kurt a Matt Ship­man na kon­fe­ren­cii IEEE Sen­sors 2014 vo Va­len­cii poch­vá­li­li ďal­ší­mi svo­ji­mi vý­sled­ka­mi. Pre­me­ni­li švá­by na „bio­bo­ty", kto­ré sa dos­ta­nú aj na tie naj­nep­rís­tup­nej­šie mies­ta napr. v rui­nách bu­dov po ze­met­ra­se­ní a vďa­ka „ba­to­hu" s kom­plet­nou elek­tro­nic­kou vý­ba­vou vrá­ta­ne mi­nia­túr­ne­ho mik­ro­fó­nu na de­tek­ciu zvu­kov po­mô­žu náj­sť tých, čo pre­ži­li.

„V zrú­te­nej bu­do­ve je zvuk naj­lep­ší spô­sob, ako náj­sť pre­živ­ších," po­ve­dal Al­per Boz­kurt, od­bor­ný asis­tent elek­tro­tech­ni­ky a vý­poč­to­vej tech­ni­ky na Se­ve­ro­ka­ro­lín­skej štát­nej uni­ver­zi­te. „Na­ším cie­ľom je vy­užiť bio­bo­ty s mik­ro­fón­mi s vy­so­kou cit­li­vos­ťou na roz­li­šo­va­nie me­dzi zvuk­mi, na kto­rých zá­le­ží (napr. vo­la­nie o po­moc), a tý­mi, kto­ré ne­ma­jú vý­znam (napr. zvu­ky z poš­ko­de­né­ho pot­ru­bia)."

Elek­tro­ni­ka v „ba­to­hu" na chr­bte švá­ba je na­po­je­ná na zmys­lo­vé or­gá­ny hmy­zu, tak­že ho mož­no sti­mu­lo­vať, kto­rým sme­rom sa má po­hy­bo­vať. V pod­sta­te bu­dú švá­by sme­ro­vať k zdro­ju zvu­ku.

Video:


Je­den typ elek­tro­nic­kej vý­ba­vy ob­sa­hu­je tri sme­ro­vé mik­ro­fó­ny na de­tek­ciu sme­ru zvu­ku, bio­bot je po­tom nas­me­ro­va­ný k ne­mu.

Dru­hý typ „ba­to­ha" ob­sa­hu­je len je­den mik­ro­fón na za­chy­te­nie zvu­ku z kto­ré­ho­koľ­vek sme­ru a umož­ňu­je je­ho bez­drô­to­vý pre­nos k zá­chra­ná­rom. Oba ty­py vý­ba­vy dob­re fun­go­va­li v la­bo­ra­tór­nych tes­toch. Ved­ci vy­vi­nu­li aj tech­no­ló­giu, kto­rá mô­že byť pou­ži­tá ako „ne­vi­di­teľ­ný plot", aby sa švá­by udr­ža­li v ur­či­tej vy­me­dze­nej ob­las­ti.

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter