Prvý crowdsourcovaný tablet Jolla. Výbavou a cenou chce predbehnúť iPad či Nexus 9

Fín­sky star­tup Jol­la chce po svo­jom te­le­fó­ne uviesť na trh aj tab­let s open sour­ce ope­rač­ným sys­té­mom Sail­fish 2.0. Na fi­nan­co­va­nie je­ho vý­ro­by spus­ti­la kam­paň na por­tá­li In­die­go­go, kto­rá sa hneď od za­čiat­ku stret­la s veľ­kým ús­pe­chom.

Cie­ľo­vá su­ma 380 000 do­lá­rov sa vy­zbie­ra­la v prie­be­hu pár ho­dín, te­raz je na kon­te už viac ako 1,25 mil. do­lá­rov.

Tab­let Jol­la asi nie je lá­ka­vý svo­jím open sour­ce sof­tvé­rom, ale prav­de­po­dob­ne skôr kom­pa­ti­bi­li­tou s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. To zna­me­ná, že pou­ží­va­te­lia nie sú ob­me­dze­ní len ma­lým poč­tom na­tív­nych ap­li­ká­cií pre Sail­fish, ale mô­žu na svo­jom za­ria­de­ní spúš­ťať aj an­droi­do­vé ap­li­ká­cie, čím sa eko­sys­tém dos­tup­ných ap­li­ká­cií znač­ne roz­ši­ru­je.

Video:


Tab­let má 7,85-pal­co­vý dis­plej IPS s roz­lí­še­ním 2048 × 1536 pixelov (330 ppi). Je vy­ba­ve­ný štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom In­tel s tak­to­va­cou frek­ven­ciou 1,8 GHz, 2 GB RAM, inter­né úlo­žis­ko má ka­pa­ci­tu 32 GB, no mož­no ho roz­ší­riť pa­mä­ťo­vý­mi kar­ta­mi mic­roSD. Za­dný fo­toa­pa­rát má 5 Mpx, pred­ný 2 Mpx, ka­pa­ci­ta ba­té­rie je 4300 mAh. Tab­let s roz­mer­mi 203 × 137 × 8,3 mm má hmot­nosť 384 gra­mov.

jolla_tablet_ambience.gif

Tab­let Jol­la si mož­no pre­dob­jed­nať za 209 do­lá­rov, je­ho ma­loob­chod­ná ce­na by ma­la byť 249 do­lá­rov. Do­dáv­ky by sa ma­li za­čať v po­lo­vi­ci bu­dú­ce­ho ro­ka.

jolla_tablet_tabulka.jpg

Zdroj: tech­crunch.com

in­die­go­go.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter