Video: Prelet ponad Londýn z pohľadu orla s kamerou na chrbte II

Už dru­hýk­rát pre­le­tel orol mor­ský po­nad európ­sku met­ro­po­lu. Po ús­peš­nom pre­le­te z Eif­fe­lo­vej ve­že vzlie­tol orol z bal­kó­na lon­dýn­skej Ci­ty Hall sme­rom k Tower Brid­ge. Vďa­ka So­ny Ac­tion Cam sa mô­že­te po­zrieť na lon­dýn­ske pa­miat­ky z vtá­čej per­spek­tí­vy.

So­ny v spo­lup­rá­ci s or­ga­ni­zá­ciou FREE­DOM, kto­rej cie­ľom je zno­vu nav­rá­tiť or­la mor­ské­ho do pri­ro­dze­né­ho pros­tre­dia, zor­ga­ni­zo­va­lo v po­ra­dí už dru­hý pre­let po­nad naj­vý­raz­nej­šie európ­ske pa­miat­ky. Ten­to­raz le­tel z Gol­den Galle­ry Ka­ted­rá­ly sv. Pav­la, z bal­kó­na lon­dýn­skej Ci­ty Hall na most Tower Brid­ge. Mo­del HDR-AZ1VR Ac­tion Cam, z kto­ré­ho si mô­že­me vy­chut­nať uni­kát­ne zá­be­ry, bol pri­pev­ne­ný na chr­bát oh­ro­ze­né­ho dru­hu or­la.

So­ny Ac­tion Cam do­ká­že na­tá­čať full HD vi­deá, tech­no­ló­gia Stea­dyS­hot za­bez­pe­ču­je ob­ra­zo­vú sta­bi­li­zá­ciu po­čas le­tu drav­cov a mo­dul GPS zbie­ra všet­ky dos­tup­né dá­ta o tra­se le­tu. Ma­lé roz­me­ry ka­me­ry za­se umož­ňu­jú jej jed­no­du­ché uchy­te­nie na te­lo or­la bez to­ho, aby drav­ca ob­me­dzo­va­la pri le­te.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter