Produkty: Monitor so super kontrastom

AOC I2470PWQU je mo­ni­tor s uh­lo­prieč­kou 23,8 pal­ca. Dis­po­nu­je kla­sic­kým full HD roz­lí­še­ním, štan­dar­dnou la­ten­ciou 5 ms a svie­ti­vos­ťou 250 cd/mDy­na­mic­ký kon­trast sa chvá­li hod­no­tou až 20 000 000:1, ale ten­to údaj je skôr mar­ke­tin­go­vý ťah.

aoc.jpg

To však nez­na­me­ná, že by sme ne­bo­li spo­koj­ní s tým, ako mo­ni­tor zvlá­da kon­trast. Veľ­mi dob­re si po­ra­dí s kon­tras­tným zob­ra­ze­ním čier­nej a bie­lej. Ta­kis­to sme bo­li veľ­mi spo­koj­ní so svet­lo­si­vý­mi a bie­ly­mi ob­jek­tmi, kto­ré sme pros­tred­níc­tvom tes­to­va­cie­ho ob­ráz­ka zob­ra­zi­li ved­ľa se­ba. Mo­ni­tor má kla­sic­kú po­nu­ku rôz­nych re­ži­mov a ma­nuál­ne­ho nas­ta­vo­va­nia fa­rieb, ja­su atď., ale aj za­ují­ma­vú fun­kciu Dy­na­mic Co­lour Boost. DCB sa pris­pô­so­bu­je zob­ra­ze­né­mu ob­sa­hu a zlep­šu­je kon­trast tak, aby bol ob­raz prí­jem­nej­ší na poh­ľad. Nap­rík­lad v prí­pa­de texto­vé­ho do­ku­men­tu mier­ne zos­la­bí bie­lu far­bu, kto­rá je viac si­vá. Zá­ro­veň je k dis­po­zí­cii fun­kcia Clear Vi­sion, kto­rá zvý­raz­ňu­je ob­ry­sy ob­jek­tov v ob­ra­ze. Fun­kciu DCB sme si po­čas tes­to­va­nia ob­ľú­bi­li, niek­to­rí pou­ží­va­te­lia jej mož­no nep­rí­du na chuť. Mo­ni­tor od AOC po­nú­ka aj vý­ško­vo nas­ta­vi­teľ­ný sto­jan. Pre­to­čí­te si ho aj do re­ži­mu portré­tu a to je dvo­ji­ca vlas­tnos­tí, kto­ré kon­ku­ren­čné­mu mo­de­lu od iiyamy chý­ba­jú. Ved­ľa VGA, DVI-D, HDMI a Dis­play­Por­tu náj­de­te aj por­ty USB 2.0 a je­den port USB 3.0 ty­pu B. Spot­re­ba je štan­dar­dná - 22 W v bež­nom re­ži­me. K dis­po­zí­cii je aj eko­lo­gic­ký re­žim.

Ce­na: 189 EUR

Za­po­ži­čal: AOC

Zdroj: PCR 04/2014Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter