Motorola má inteligentný prívesok pre zábudlivcov. Pomôže nájsť kľúče a prezvoní telefón.

Mo­to­ro­la Key­link je prí­ve­sok, kto­rý pri­pev­ní­te k iné­mu ob­jek­tu a zís­ka­te po­moc­ní­ka, kto­rý po­mô­že náj­sť stra­te­né klú­če ale­bo za­bud­nu­tý te­le­fón.

Mo­to­ro­la Key­link na roz­diel od niek­to­rých prí­ves­kov umož­ňu­je oboj­smer­nú ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi za­ria­de­nia­mi. Tá fun­gu­je do vzdia­le­nos­ti 30 met­rov. Smar­tfón sa k prí­ves­ku pri­po­jí po­mo­cou roz­hra­nia Blue­tooth. Sa­moz­rej­mos­ťou je mo­bil­ná ap­li­ká­cia, kto­rá zob­ra­zu­je po­lo­hu prís­lu­šen­stva. Key­link má zá­ro­veň aj ďal­šiu fun­kciu - je mož­né stla­čiť ho a prez­vo­niť te­le­fón. Zvu­ko­vý sig­nál by mal uľah­čiť hľa­da­nie za­pat­ro­še­né­ho te­le­fó­nu.

Prí­ve­sok je kom­pa­ti­bil­ný s plat­for­mou iOS a An­droid. V prí­pa­de sys­té­mu An­droi­du 5.0 mô­žu pou­ží­va­te­lia vy­užiť aj fun­kciu in­te­li­gen­tné­ho od­omy­ka­nia, kto­rá ne­vy­ža­du­je hes­lo, ak je v oko­lí spá­ro­va­né bez­peč­né Blue­tooth za­ria­de­nie. Za­ria­de­nie vy­dr­ží fun­go­vať 1 rok, nás­led­ne je pot­reb­né vy­me­niť gom­bí­ko­vú ba­té­riu v ňom.

Key­link sa pre­dá­va za 25 do­lá­rov. Mo­to­ro­la však za­ria­de­nie mo­men­tál­ne po­sie­la iba v rám­ci USA. Al­ter­na­tí­vou, dos­tup­nou aj pre Euró­pa­nov je napr. TrackR bra­vo s veľ­mi po­dob­ný­mi fun­kcia­mi.

Zdroj: 9to5­mac.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter