Prynt: Prenosný kryt na smartfón vie vytlačiť fotky. A vytlačené fotky premeniť na živé video

Kry­ty na smar­tfón ma­jú oby­čaj­ne zlep­šiť je­ho ochra­nu či zdo­ko­na­liť št­ýl. No fran­cúz­sky star­tup Prynt chce po­mo­cou ne­ho vniesť do pou­ží­va­nia te­le­fó­nu viac zá­ba­vy. Šikov­ný kryt Prynt Ca­se uro­bí zo smar­tfó­nu po­la­roid - umož­ní vy­tla­čiť fo­tog­ra­fie v prie­be­hu 30 se­kúnd. A na­vy­še má schop­nosť pre­me­niť sta­tic­kú fo­tog­ra­fiu na vi­deo.

Ak po­tom zho­to­ví­te smar­tfó­nom sním­ku, mô­že­te ju pos­lať na Prynt Ca­se a chvíľ­ku poč­kať na vy­tla­če­nie fo­tog­ra­fie. Kryt má pria­me spo­je­nie s te­le­fó­nom, ne­pot­re­bu­je­te te­da Wi-Fi ani Blue­tooth. Sú­čas­né­mu pro­to­ty­pu tr­vá vy­tla­če­nie fo­tog­ra­fie 50 se­kúnd, ale spot­re­bi­teľ­ská ver­zia bu­de pot­re­bo­vať na za­vŕše­nie toh­to pro­ce­su me­nej ako 30 se­kúnd. Ka­pa­ci­ta zá­sob­ní­ka bu­de 10 až 30 lis­tov fo­tog­ra­fic­ké­ho pa­pie­ra.

INTprynt_case.jpg

Ho­ci ta­ká­to fun­kcia je nao­zaj lá­ka­vá, Prynt zvlád­ne aj viac. Je­ho fo­toap­li­ká­cia ob­sa­hu­je aj fun­kciu roz­ší­re­nej reali­ty. Ak po­mo­cou tej­to ap­li­ká­cie zho­to­ví­te sním­ku, Prynt za­zna­me­ná spo­lu s ňou aj krát­ke vi­deo (napr. rých­lu úp­ra­vu vla­sov pred od­fo­te­ním sel­fie). Ak po­tom na vy­tla­če­nú fo­tog­ra­fiu na­mie­ri kto­koľ­vek svoj smar­tfón vy­ba­ve­ný kry­tom Prynt, uvi­dí na nej v rám­ci roz­ší­re­nej reali­ty tla­čid­lo Play. Po ťuk­nu­tí naň sa mu preh­rá vi­deo za­chy­te­né spo­lu s fot­kou. V pod­sta­te sa tak pa­pie­ro­vá fo­tog­ra­fia pre­me­ní na pre­nos­né vi­deo, kto­ré mô­že­te zdie­ľať s pria­teľ­mi.

prynt_video.gif

Fran­cúz­sky star­tup pra­cu­je na kry­te Prynt od ja­nuá­ra a za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka chce spus­tiť kam­paň na por­tá­li Kic­kstar­ter so zá­me­rom zís­kať fi­nan­cie na je­ho vý­ro­bu. Kryt bu­de stáť 99 do­lá­rov a bu­de zho­to­ve­ný na štan­dar­dnú veľ­kosť smar­tfó­nov. Prip­ra­vu­je sa však aj kryt, do kto­ré­ho sa zmes­tia phab­le­ty, ako je iP­ho­ne 6 Plus.

Video:


Zdroj: tech­crunch.com

di­gi­taltrends.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter