Produkty: Netradičná energetická banka

Net­ra­dič­ný mo­del ener­ge­tic­kej ban­ky pri­chá­dza na náš trh aj pod ozna­če­ním O!tool-Bat­te­ry-J104.

Di­zaj­nom pri­po­mí­na na hla­vu ro­bo­ta, pod­stat­né sú však mož­nos­ti. Na te­le má dis­plej, kto­rý in­for­mu­je o zos­tá­va­jú­cej ka­pa­ci­te v per­cen­tách. Za­ují­ma­vá je nap­rík­lad pri na­bí­ja­ní in­for­má­cia o ak­tuál­nej ka­pa­ci­te aj ča­se do úpl­né­ho na­bi­tia. V reál­nom ča­se po­tom vi­dí­te aj ubú­da­nie ener­gie pri na­bí­ja­ní za­ria­de­ní. Ka­pa­ci­ta je 10 400 mAh a sú tu dva por­ty USB. Vy­užiť ich mô­že­te aj sú­čas­ne, ak má­te ká­bel Y USB a cel­ko­vý vý­stup­ný prúd je 3,4 A. Na­bi­tie tab­le­tu ale­bo smar­tfó­nu bu­de veľ­mi rých­le. Na na­bí­ja­nie ener­ge­tic­kej ban­ky sa do­dá­va sa­mos­tat­ná na­bí­jač­ka, po­dob­ná zdro­ju k pre­nos­né­mu po­čí­ta­ču.

Blesk_OzakiPowerBank2.jpg

Pro­ces tr­vá asi 2,5 ho­di­ny. Na­bí­jať sa dá aj cez ká­bel mic­roUSB pria­mo z po­čí­ta­ča. Ten­to kvá­der nám na ces­tách veľ­mi dob­re pos­lú­žil a zvlá­dol dve úpl­né na­bi­tia te­le­fó­nu So­ny Xpe­ria Z1. Vy­ho­to­ve­nie aj ka­pa­ci­ta sú nad­štan­dar­dné, no vý­rob­ca si za to ne­chá aj po­riad­ne za­pla­tiť.

Ce­na: 119 EUR

Za­po­ži­čal: OZA­KI

Zdroj: PCR 04/2014Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter