Produkty: Nádherný monitor pre náročných

Dvad­sať­se­dem­pal­co­vý mo­ni­tor iiyama Pro­Li­te XB2779QS pat­rí k to­mu naj­lep­šie­mu, čo iiyama uvied­la na trh. Nie­len z hľa­dis­ka von­kaj­šie­ho spra­co­va­nia, ale aj pa­ra­met­ra­mi a kva­li­tou vy­kres­le­nia ob­ra­zu, far­ba­mi a kon­tras­tom.

Mo­ni­tor za­ujal strie­bor­no-čier­nou kom­bi­ná­ciou rá­mu. Čier­na časť oh­ra­ni­ču­je dis­plej, strie­bor­ný je pa­nel s do­ty­ko­vým ov­lá­da­ním. Vý­sle­dok je ele­gant­ný, nie­ko­mu mô­že vzdia­le­ne pri­po­mí­nať Mac. Men­šie prek­va­pe­nie je lesk­lá povr­cho­vá úp­ra­va, naš­ťas­tie oba­vy z vý­raz­ných od­les­kov sa ne­potvr­di­li. Pri bež­nej prá­ci sme prob­lé­my ne­ma­li, od­ra­zy si všim­ne­te pri poh­ľa­de zbo­ku. Pri prá­ci vás však ne­bu­dú vy­ru­šo­vať. Na dru­hej stra­ne lesk­lý dis­plej po­má­ha zvý­raz­niť vy­kres­le­nie fa­rieb a v tom­to sme­re mo­ni­tor exce­lu­je.

prolite.jpg

Pa­nel AH-IPS má roz­lí­še­nie 2560 × 1440, tak­že ob­raz je aj na väč­šom dis­ple­ji do­ko­na­le os­trý. Po­čí­tač k mo­ni­to­ru pri­po­jí­te po­mo­cou káb­la VGA, DVI-D, HDMI ale­bo Dis­play­Port. Do­daj­me, že roz­hra­nie HDMI v prí­pa­de toh­to mo­ni­to­ra pod­po­ru­je maximál­ne full HD roz­lí­še­nie. Sto­jan je vý­ško­vo pris­pô­so­bi­teľ­ný, up­ra­ví­te si aj nák­lon. Mo­ni­tor je vy­ba­ve­ný aj dvo­ji­cou rep­ro­duk­to­rov s vý­ko­nom 2 W.

iiyama Pro­Li­te XB2779QS nás po­čas tes­to­va­nia za­ujal naj­mä vy­kres­le­ním fa­rieb, kto­ré sú jas­né a ži­vé. Mo­ni­tor je vďa­ka to­mu ideál­ny na mul­ti­me­diál­ne vy­uži­tie - sle­do­va­nie fil­mov, hra­nie hier. Ofi­ciál­ne pa­ra­met­re udá­va­jú kon­trast ACR 5 000 000:1, ty­pic­ký kon­trast 1000:1 a veľ­mi dob­ré vy­kres­le­nie čier­nej a bie­lej far­by potvr­dil aj náš test. Tes­to­va­li sme pri zá­klad­ných nas­ta­ve­niach. Mo­ni­tor však po­nú­ka via­ce­ro re­ži­mov, kto­ré zod­po­ve­da­jú vy­uži­tiu - fil­my, hry, prá­ca s do­ku­men­tmi. Re­ži­my a ďal­šie nas­ta­ve­nia si up­ra­ví­te po­mo­cou do­ty­ko­vé­ho pa­ne­la v spod­nej čas­ti mo­ni­to­ra. Spot­re­ba je 57 W v bež­nej pre­vádz­ke. Dopl­ňme eš­te la­ten­ciu 5 ms a ty­pic­ký jas 440 cd/m2.

XB2779QS je vý­bor­ný mo­ni­tor, kto­rý exce­lu­je svo­jím di­zaj­nom aj kva­lit­ným zob­ra­zo­va­ním. To­mu zod­po­ve­dá aj ce­na, za prís­troj za­pla­tí­te viac ako dvoj­ná­so­bok to­ho, čo za bež­né kan­ce­lár­ske mo­ni­to­ry.

Ce­na: 552 EUR

Za­po­ži­čal: AT Com­pu­ters

Tes­to­va­li sme dvo­ji­cu po­rov­na­teľ­ných mo­ni­to­rov. Mo­de­ly AOC I2470PWQU a iiyama Pro­Li­te XU2390HS ma­jú tak­mer to­tož­né vlas­tnos­ti a ce­nu. Oba náj­du up­lat­ne­nie naj­mä v kan­ce­lá­riách. Na­priek to­mu sa v ur­či­tých drob­nos­tiach lí­šia.

Zdroj: PCR 04/2014Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter