Inteligentný náramok pre deti na monitorovanie ich polohy, ktorý funguje aj ako telefón.

Na európ­sky trh vstu­pu­je ďal­šia no­si­teľ­ná tech­no­ló­gia. LG Ki­zON je in­te­li­gent­ný ná­ra­mok pre de­ti, kto­rý má ro­di­čom zjed­no­du­šiť ko­mu­ni­ká­ciu, resp. kon­tro­lu ich de­tí.

Ki­zON je ur­če­ný naj­mä ško­lá­kom ale­bo škôl­ka­rom a umož­ňu­je jed­no­du­chú ko­nek­ti­vi­tu s ro­dič­mi. Za­ria­de­nie sle­du­je po­lo­hu di­eťa­ťa a ten­to údaj po­sie­la ro­di­čom. K dis­po­zí­cii je aj tla­čid­lo One Step Di­rect Call - po vlo­že­ní 2G SIM kar­ty fun­gu­je ná­ra­mok ako te­le­fón a rých­lo za­vo­lá na pred­nas­ta­ve­né čís­lo. Prís­troj te­da kom­bi­nu­je 2 fun­kcie. Ro­dič má vždy preh­ľad o tom, kde sa je­ho ra­to­lesť na­chá­dza a ne­mu­sí mu pre účel ko­mu­ni­ká­cie ku­po­vať sa­mos­tat­ný te­le­fón.

Za­ria­de­nie je vy­ba­ve­né 400mAh ba­té­riou a na jed­no na­bi­tie do­ká­že fun­go­vať 36 ho­dín. Ak ka­pa­ci­ta ba­té­rie kles­ne na 20 %, ná­ra­mok upo­zor­ní pou­ží­va­te­ľa sprá­vou aj zvu­ko­vým sig­ná­lom. Ho­ci sa prís­troj za­čne pre­dá­vať v Poľ­sku už ten­to týž­deň, LG v tla­čo­vej sprá­ve neuvie­dlo pre­daj­nú ce­nu za­ria­de­nia ani dos­tup­nosť v os­tat­ných kra­ji­nách.

Zdroj: wired.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter