Prvý tablet s Ubuntu Touch by mal prísť na trh už koncom tohto roka

Pr­vý tab­let s do­ty­ko­vou ver­ziou Ubun­tu by sa mal na tr­hu ob­ja­viť už v de­cem­bri. Bu­de sa vo­lať UT One a bu­de po­há­ňa­ný pro­ce­so­rom In­tel Bay Trail.

Zá­kla­dom tab­le­tu bu­de SoC Atom Z3735D Bay Trail so štyr­mi jad­ra­mi so zá­klad­nou frek­ven­ciou 1,33 GHz a frek­ven­ciou tur­bo na úrov­ni 1,5 GHz. Sys­té­mo­vá pa­mäť DDR3L bu­de mať ka­pa­ci­tu 2 GB, k dis­po­zí­cii bu­de 16 GB flash úlo­žis­ko. Ďalej bu­de tab­let vy­ba­ve­ný 10-bo­do­vým ka­pa­cit­ným dis­ple­jom, 7900 mAh ba­té­riou s vý­dr­žou na 8 ho­dín pou­ží­va­nia, ne­chý­ba Wi-Fi 802.11b/g/n, 2 Mpx pred­ná ka­me­ra, 2 Mpx za­dný fo­toa­pa­rát, Blue­tooth 4.0 LTE. Hmot­nosť za­ria­de­nia má byť 635 gra­mov.

Sla­bi­nou by mal byť 10,1-pal­co­vý dis­plej LCD, kto­rý bu­de mať roz­lí­še­nie len 1280 × 800 pixelov, čo nie je ve­ľa. Dneš­ní pou­ží­va­te­lia tab­le­tov sú zvyk­nu­tí na HD dis­ple­je a lep­šie.

Pod­ľa pred­pok­la­dov bu­de UT One bež­ať na ope­rač­nom sys­té­me Ubun­tu Touch vo ver­zii 14.10. Za prip­ra­vo­va­ným tab­le­tom sto­jí sku­pi­na Dem­ski and Mas­ter­mind Hardware and Lo­gis­tics. Ce­na za­tiaľ nie je zná­ma, zve­rej­ne­ná ne­bo­la ani ni­ja­ká fo­tog­ra­fia (ob­rá­zok v člán­ku je ilus­trač­ný). V de­cem­bri by sa mal za­čať pre­dá­vať aj pr­vý smar­tfón s Ubun­tu, je­ho vý­rob­com je čín­ska spo­loč­nosť Mei­zu.

Zdroj: pho­ro­nix.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter