Nový minipočítač Raspberry Pi je ešte menší a lacnejší

Mi­nia­túr­ny po­čí­tač Ras­pberry Pi, pred­sta­ve­ný v ro­ku 2011, si zís­kal veľ­kú ob­ľu­bu pre svo­ju níz­ku ce­nu a kom­pak­tnosť. Má to­tiž veľ­kosť kre­dit­nej kar­ty. Te­raz mô­žu nad­šen­ci ušet­riť eš­te viac, je­ho no­vá ver­zia má to­tiž eš­te men­šie roz­me­ry a je aj lac­nej­šia.

Mo­del Ras­pberry Pi A+ s dĺžkou 65 mm sa pre­dá­va za 20 do­lá­rov, je­ho pred­chod­ca mal 86 mm a ce­nu 25 do­lá­rov.

Naj­nov­ší mo­del má 256 MB pa­mä­te RAM a mô­že vy­ko­ná­vať väč­ši­nu zá­klad­ných fun­kcií po­čí­tača, ako je napr. pre­ze­ra­nie do­ku­men­tov, strea­mo­va­nie vi­dea a pod. Sta­čí ho pri­po­jiť k dis­ple­ju.

Vý­vo­já­ri tvr­dia, že ten­to po­čí­tač spot­re­bu­je me­nej ener­gie ako pred­chá­dza­jú­ce mo­de­ly Ras­pberry Pi. Pou­ži­tý SoC Broad­com BCM2835 sí­ce zos­tal rov­na­ký, no vďa­ka prep­ra­co­va­né­mu na­pá­ja­niu vraj spot­re­ba kles­la až o 50 % - prib­liž­ne na 1 W (prí­kon 200 mA pri 5 V). Slot na kla­sic­kú pa­mä­ťo­vú kar­tu SD bol vy­me­ne­ný na soc­ket na mic­roSD. Dos­ka má aj väč­ší 40-pi­no­vý vý­stup GPIO (ge­ne­ral pur­po­se in­put/out­put). Os­tat­né roz­ši­ru­jú­ce roz­hra­nia zos­ta­li za­cho­va­né. Po­čí­tač je pri prá­ci me­nej hluč­ný.

Video:


Mo­del A+ je jed­no­duch­ší ako pô­vod­ný po­čí­tač Ras­pberry Pi a aj ako mo­del B+, pred­sta­ve­ný v jú­li, kto­rý je o nie­čo drah­ší, pre­dá­va sa za 35 do­lá­rov.

Ras­pberry Pi Foun­da­tion ur­či­la no­vý mo­del skôr mla­dým prog­ra­má­to­rom a de­ťom so zá­uj­mom o po­čí­ta­čo­vé ve­dy. Je dos­tup­ný v USA a vo Veľ­kej Bri­tá­nii.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter