Netgear predstavil prvú úplne bezdrôtovú bezpečnostnú kameru

Spo­loč­nosť NET­GEAR pred­sta­vi­la pre­lo­mo­vý pro­dukt z ob­las­ti bez­peč­nos­tných ka­mier pre do­mác­nos­ti: Arlo Smart Ho­me Se­cu­ri­ty Ca­me­ra.

Arlo je pr­vá a je­di­ná sto­per­cen­tne bez­drô­to­vá bez­peč­nos­tná ka­me­ra Wi-Fi s vy­ni­ka­jú­cou kva­li­tou ob­ra­zu vo vy­so­kom roz­lí­še­ní. Vďa­ka out­doo­ro­vej ka­me­re Arlo mô­žu pou­ží­va­te­lia sle­do­vať svo­je do­mo­vy zo všet­kých mož­ných uh­lov, zvon­ka aj zvnút­ra, a vďa­ka vý­kon­ným sen­zo­rom na noč­né vi­de­nie nep­retr­ži­te po­čas ce­lé­ho dňa. Kom­bi­ná­cia jed­no­du­chej in­šta­lá­cie, pre­vádz­ky na ba­té­rie, úpl­ne bez­drô­to­vé­ho re­ži­mu a konštruk­cie od­ol­nej pro­ti po­ve­ter­nos­tným vply­vom pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľom úpl­nú voľ­nosť pri roz­ho­do­va­ní o umies­tne­ní ka­me­ry - bez obáv o dos­tup­nosť elek­tric­kej zá­suv­ky a bez uk­rý­va­nia ne­po­hodl­ných na­pá­ja­cích káb­lov. Ka­me­ra Arlo má veľ­mi kom­pak­tné roz­me­ry, je men­šia než bež­ná koc­ka myd­la, a tak za­be­rá ab­so­lút­ne mi­ni­mál­ny pries­tor; vďa­ka to­mu ju mož­no ľah­ko a dis­krét­ne umies­tniť, kam­koľ­vek bu­de tre­ba - do det­skej iz­by, na kmeň stro­mu pred do­mom ale­bo nap­rík­lad na plot na dvo­re. 

Ka­me­ra Arlo do­ká­že po­sie­lať kon­fi­gu­ro­va­teľ­né no­ti­fi­ká­cie v reál­nom ča­se, čo pou­ží­va­te­ľom dá­va is­to­tu, že ich do­mo­vy, de­ti, do­má­ce zvie­ra­tá, au­tá, rek­reač­né ob­jek­ty, kan­ce­lá­rie či aká­koľ­vek iná dô­le­ži­té mies­ta sú spo­ľah­li­vo mo­ni­to­ro­va­né. No­ti­fi­ká­cie sú do­ru­čo­va­né for­mou e-mai­lu ale­bo správ zo sprie­vod­nej ap­li­ká­cie pre smar­tfó­ny ale­bo tab­le­ty s naj­lep­ším clou­do­vým prís­tu­pom vo svo­jej trie­de. In­tui­tív­ne a za­dar­mo dos­tup­ná ap­li­ká­cia Arlo umož­ňu­je sle­do­vať na­ži­vo strea­mo­va­né či už na­to­če­né vi­deá, ako aj zá­zna­my oko­lia ka­me­ry, nas­ní­ma­né pri za­zna­me­na­ní po­hy­bu. Sen­zo­ry na sní­ma­nie po­hy­bu mož­no prí­pad­ne vy­pnúť; na na­tá­ča­nie vi­dea sa ne­vy­ža­du­je ich tr­va­lá ak­ti­vá­cia, ak napr. ka­me­ry fun­gu­jú len cez deň ale­bo v dob­rých sve­tel­ných pod­mien­kach. Arlo za­sie­la upo­zor­ne­nia na nas­ta­ve­né ty­py uda­los­tí okam­ži­te, len čo k nim dôj­de; na­vy­še mož­no v jed­nom oka­mi­hu vy­uží­vať až šty­ri sú­bež­né dá­to­vé prú­dy, tak­že ob­raz z ka­mier mô­žu pou­ží­va­te­lia sle­do­vať sú­čas­ne z po­čí­ta­ča, no­te­boo­ku i mo­bil­ných za­ria­de­ní. Ka­me­ry Arlo pos­trá­žia, či de­ti priš­li bez­peč­ne do­mov, poš­ta bo­la do­ru­če­ná pod­ľa plá­nu, ga­rá­žo­vá brá­na ne­zos­ta­la ot­vo­re­né, ale nap­rík­lad od­ha­lí aj to, kto (ale­bo čo) sa v no­ci preh­ra­bá­val v sme­tia­ku pred do­mom.

Ka­me­ry Arlo bu­dú dis­tri­buo­va­né v pre­daj­nom ba­le­ní, kto­ré za­hŕňa:
• Dve von­kaj­šie HD ka­me­ry vy­ba­ve­né po­hy­bo­vý­mi sní­mač­mi a noč­ným vi­de­ním
• In­te­li­gen­tnú do­má­cu zá­klad­ňo­vú sta­ni­cu, kto­rá do­ká­že ko­mu­ni­ko­vať s ka­me­ra­mi Arlo i s iný­mi pri­po­je­ný­mi za­ria­de­nia­mi
• Šty­ri mag­ne­tic­ké úchy­ty - dva na pri­pev­ne­nie ka­mier na kon­krét­nych mies­tach a dva dr­žia­ky na ľah­ké pre­ná­ša­nie ka­mier po do­mác­nos­ti
• 200 MB voľ­né­ho pries­to­ru na uk­la­da­nie vi­dea vo clou­do­vom úlo­žis­ku
• Bez­plat­nú ap­li­ká­ciu na zob­ra­ze­nie či sprá­vu ka­me­ry a vi­dea zo smar­tfó­nov a tab­le­tov s iOS či An­droi­dom
• Prís­tup pros­tred­níc­tvom webo­vých pre­hlia­da­čov na po­čí­ta­čoch so sys­té­ma­mi Win­dows a Mac

Ka­me­ry Arlo po­nú­ka­jú množ­stvo uži­toč­ných fun­kcií a tech­no­ló­gií, kto­ré umož­ňu­jú bez­prob­lé­mo­vú di­aľ­ko­vú kon­tro­lu vo dne i v no­ci, v inter­iéri aj exte­rié­ri, ako nap­rík­lad:
• Pa­ten­to­va­né sto­per­cen­tne bez­káb­lo­vé vy­ho­to­ve­nie na jed­no­du­ché umies­tne­nie či po­hodl­né pre­ná­ša­nie
• Veľ­ké HD de­tai­ly (roz­lí­še­nie 720p) a ši­ro­ké 130° zor­né po­le
• Noč­né vi­de­nie na vy­ni­ka­jú­ci ob­raz aj v tme
• Ro­bus­tné dvo­ji­té puz­dro od­ol­né pro­ti po­ve­ter­nos­tným vply­vom - na maximál­nu ochra­nu pred sl­nkom, vet­rom, daž­ďom, sne­hom ale­bo zve­da­vý­mi do­má­ci­mi zvie­ra­ta­mi a deť­mi
• Po­hy­bo­vé sen­zo­ry ge­ne­ru­jú­ce pris­pô­so­bi­teľ­né vý­stra­hy, kto­ré sa mô­žu od­osie­lať for­mou e-mai­lov ale­bo správ sprie­vod­nej ap­li­ká­cie v reál­nom ča­se.
• Jed­no­du­ché a rých­le umies­tne­nie na po­ža­do­va­né mies­to vďa­ka mag­ne­tic­kým úchy­tom
• Kom­pak­tné vy­ho­to­ve­nie umož­ňu­jú­ce ne­ná­pad­né umies­tne­nie kde­koľ­vek v inter­iéri či exte­rié­ri
• Veľ­mi níz­ka spot­re­ba ener­gie a dl­há ži­vot­nosť vsta­va­nej ba­té­rie - až 6 me­sia­cov
• Bez­peč­né uk­la­da­nie dát do clou­do­vé­ho úlo­žis­ka a až šty­ri sú­bež­né strea­my z jed­nej ka­me­ry na zob­ra­ze­nie v mo­bil­ných aj des­kto­po­vých pre­hlia­da­čoch
• Bez­plat­ne dos­tup­ná ap­li­ká­cia pre smar­tfó­ny a tab­le­ty s iOS/An­droi­dom a čí­tač­ky Kind­le, v kto­rých mož­no sle­do­vať na­ži­vo strea­mo­va­né či už na­to­če­né vi­deá.

Ka­me­ry Arlo sú navr­hnu­té tak, aby umož­ni­li nie­len spo­ľah­li­vú ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi se­bou nav­zá­jom, ale do­kon­ca aj me­dzi ďal­ší­mi pri­po­je­ný­mi za­ria­de­nia­mi. NET­GEAR spo­lup­ra­cu­je s ino­va­tív­ny­mi vý­rob­ca­mi za­ria­de­ní IoT na ďal­šom roz­vo­ji mož­nos­tí vy­uži­tia ka­mier Arlo - na ten­to účel vy­tvo­ril par­tner­stvo napr. So spo­loč­nos­ťou LiFX (LiFX.co), do­dá­va­te­ľom uni­kát­nych LED žia­ro­viek ov­lá­da­teľ­ných zo smar­tfó­nov a tab­le­tov pros­tred­níc­tvom sie­te Wi-Fi. In­teg­rá­cia žia­ro­viek LiFX pri­ne­sie pou­ží­va­te­ľom tak­mer neob­me­dze­né mož­nos­ti ma­ni­pu­lá­cie s do­má­cim os­vet­le­ním. Ďal­šie in­for­má­cie o tom­to par­tner­stve bu­dú ozná­me­né na za­čiat­ku ro­ka 2015.
Pre­daj­né ba­le­nie NET­GEAR Arlo Smart Ho­me Se­cu­ri­ty Kit s dvo­ma ka­me­ra­mi (VMS3230) sa dos­ta­ne do pre­da­ja v ja­nuá­ri 2015 za od­po­rú­ča­nú kon­co­vú ce­nu 349,99 USD. Ďal­šie sa­mos­tat­né „add-on" ka­me­ry (VMC3030) ako roz­ší­re­nie ki­tu NET­GEAR VMS3230 bu­de mož­né do­kú­piť za od­po­rú­ča­nú kon­co­vú ce­nu 169,99 USD.

Zdroj: NETGEAR


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter