Amazon predstavil zariadenie HDMI Fire TV Stick. Chce konkurovať Chromecastu.

Ama­zon uvie­dol lac­nej­šiu ver­ziu svoj­ho mul­ti­me­diál­ne­ho preh­rá­va­ča Fi­re TV. Na­zý­va sa Fi­re TV Stick a bu­de sa pre­dá­vať za 39 do­lá­rov.

HDMI kľúč sa dos­ta­ne na trh 19. no­vem­bra vo vy­bra­ných kra­ji­nách. Ama­zon svoj pro­dukt pre­zen­tu­je ako „naj­vý­kon­nej­ší mul­ti­me­diál­ny HDMI kľúč na strea­mo­va­nie vi­dea" a pri poh­ľa­de na tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie má prav­du. Za­ria­de­nie má dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor, 1 GB ope­rač­nej pa­mä­te, 8 GB úlo­žis­ko. Zvlád­ne preh­rá­va­nie Full HD vi­dea a pod­po­ru­je aj pries­to­ro­vý zvuk Dol­by Di­gi­tal Plus.

Prís­troj je v po­rov­na­ní s Chro­me­cas­tom drah­ší o 4 do­lá­re. Ide však o sa­mos­tat­né za­ria­de­nie, kto­ré ne­vy­ža­du­je te­le­fón ale­bo tab­let. Mul­ti­me­diál­ny ob­sah do­ká­že preh­rá­vať pria­mo zo služ­by Pri­me a prá­ve pred­pla­ti­te­lia tej­to služ­by mô­žu zís­kať no­vin­ku s 50% zľa­vou.

Zdroj: ven­tu­re­beat.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter