Microsoft uzavrel prekvapivé partnerstvo s Dropboxom na integráciu do Office

Mic­ro­soft chce in­teg­ro­vať Drop­box do Of­fi­ce. To­to par­tner­stvo bu­de prí­nos­né pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí pou­ží­va­jú des­kto­po­vú, mo­bil­nú ale­bo webo­vú ver­ziu kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Of­fi­ce, pre­to­že čos­ko­ro bu­dú môcť uk­la­dať svo­je do­ku­men­ty do Drop­boxu po­dob­ne, ako si ich te­raz ulo­žia do OneD­ri­ve.

Na­vy­še bu­dú môcť štan­dar­dným spô­so­bom up­ra­vo­vať sú­bo­ry Word, Excel a Power­Point ulo­že­né na Drop­boxe. A tý­ka sa to aj ver­zií tých­to ap­li­ká­cií pre iP­ho­ne, iPad a an­droi­do­vé te­le­fó­ny. Tú­to mož­nosť im pri­ne­sie ak­tua­li­zá­cia, kto­rá bu­de sprís­tup­ne­ná v nas­le­du­jú­cich týž­dňoch.

„Prís­tup k ob­sa­hu na Drop­boxe bo­la jed­na z pr­vých po­žia­da­viek pou­ží­va­te­ľov Of­fi­ce pre iPad," vy­svet­lil Kirk Koe­nig­sbauer, šéf tí­mu Of­fi­ce. V sú­čas­nos­ti to­tiž ap­li­ká­cia Of­fi­ce pre iPad a An­droid vy­ža­du­je na mož­nosť úp­ra­vy do­ku­men­tov pred­plat­né na Of­fi­ce 365. V bu­dú­com ro­ku sa chys­tá po­dob­né spo­je­nie s Of­fi­ce On­li­ne.

Zdroj: the­ver­ge.com

blogs.of­fi­ce.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter