„Kapitán Picard volá loď Enterprise.“ Onyx je komunikátor skoro ako zo Star Treku

Star­tup On­Beep pred­sta­vil mo­der­ný ko­mu­ni­ká­tor Onyx. Má tvar ma­lé­ho pu­ku, dá sa no­siť na ob­le­če­ní a umož­ní ko­mu­ni­ko­vať s pria­teľ­mi v rám­ci ce­lé­ho sve­ta. Je­di­nou pod­mien­kou je pri­po­je­nie do inter­ne­tu.

Onyx vy­ža­du­je k svoj­mu fun­go­va­niu in­te­li­gent­ný te­le­fón. K ne­mu sa pri­po­jí po­mo­cou roz­hra­nia Blue­tooth a vy­uží­va je­ho pri­po­je­nie do inter­ne­tu. Ko­mu­ni­ká­ciu za­bez­pe­ču­je mo­bil­ná ap­li­ká­cia, kto­rá vy­tvo­rí súk­rom­ný ko­mu­ni­kač­ný ka­nál me­dzi sku­pi­nou pou­ží­va­te­ľov. Onyx je v pod­sta­te iba handsfree prís­troj, fun­go­va­nie služ­by za­bez­pe­ču­je te­le­fón a mo­bil­ná ap­li­ká­cia, kto­rá pod­ľa po­pi­su fun­gu­je na po­dob­nom prin­cí­pe ako služ­ba What­sApp. Po­dob­ne ako od­znak v Star Tre­ku, aj Onyx sta­čí stla­čiť a mô­že­te za­čať ho­vo­riť.

Onyx sa pre­dá­va za 99 do­lá­rov. Vá­ži 46 gra­mov a má roz­me­ry 60 × 60 × 26 mm. Je kom­pa­ti­bil­ný so sys­té­mom An­droid 4.1+ a iOS 7

Video:


Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter