Japonci predstavili 8,7-palcový skladateľný displej. A je už aj dotykový.

Ja­pon­ský in­šti­tút Se­mi­con­duc­tor Ener­gy La­bo­ra­to­ry (SEL) už v jú­ni v spo­lup­rá­ci s No­kiu pred­sta­vil skla­da­teľ­ný dis­plej OLED s uh­lo­prieč­kou 5,9 pal­ca a roz­lí­še­ním 720p (249 ppi), kto­rý však ne­pod­po­ro­val do­tyk. Te­raz na vý­sta­ve Dis­play In­no­va­tion 2014 v Jo­ko­ha­me pre­zen­to­val SEL ďal­ší dis­plej, kto­rý mož­no zlo­žiť na tre­ti­ny. Ide o typ OLED s uh­lo­prieč­kou 8,7 pal­ca a roz­lí­še­ním 1920 × 1080 pixelov. Hus­to­ta pixelov je 254 ppi.

 

Video:


No­vá tech­no­ló­gia vy­uží­va ka­pa­cit­ný do­ty­ko­vý pa­nel a kom­bi­nu­je fa­reb­ný fil­ter a bie­ly OLED. Dis­plej vraj zne­sie 100 000 zlo­že­ní. Hmot­nosť dis­ple­ja je iba 6 gra­mov, hrúb­ka sto mik­ro­met­rov a mož­no ho ohý­bať až do po­lo­me­ru za­kri­ve­nia 2 mm a 4 mm.

sel_oled2.jpg

Video:


Dis­plej sa za­tiaľ neob­ja­vil v ni­ja­kom pro­duk­te, no vy­užiť by sa dal v čí­tač­kách elek­tro­nic­kých kníh či v tab­le­toch. Pod­ľa in­for­má­cií z jú­na tech­no­ló­gia za­tiaľ nie je prip­ra­ve­ná do vý­ro­by, tre­ba pre­dov­šet­kým zní­žiť vý­rob­né nák­la­dy.

Zdroj: news.oled-dis­play.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter