Vývojári už môžu testovať webové projekty pre Internet Explorer aj pod OS Android či iOS

Nie všet­ky webo­vé strán­ky sú pl­ne op­ti­ma­li­zo­va­né pre roz­hra­nie pre­hlia­da­ča Inter­net Explo­rer. Mic­ro­soft to chce zme­niť po­mo­cou no­vej služ­by Re­mo­teIE. Tá umož­ní vý­vo­já­rom tes­to­vať strán­ky v naj­nov­šej ver­zii pre­hlia­da­ča a to aj v prí­pa­de, že ne­pou­ží­va­jú Win­dows 10.

Mic­ro­soft si uve­do­mu­je, že vý­vo­já­ri, kto­rí vy­uží­va­jú iný ope­rač­ný sys­tém na prá­cu, si ne­bu­dú in­šta­lo­vať Win­dows 10 iba kvô­li to­mu, aby moh­li pou­ží­vať naj­nov­ší IE. Služ­ba Re­mo­teIE má ten­to prob­lém vy­rie­šiť - pre­hlia­dač od Mic­ro­sof­tu je vďa­ka nej mož­né pou­ží­vať v roz­hra­ní ope­rač­ných sys­té­mov An­droid, iOS, OS X a ďal­ších.

Služ­ba nie je ur­če­ná pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov, ale iba vý­vo­já­rom. Tí mô­žu pra­co­vať v roz­hra­ní pre­hlia­da­ča po­čas 60 mi­nút. Ak pot­re­bu­jú viac ča­su, po ho­di­ne mu­sia opä­tov­ne spus­tiť služ­bu.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter