Acer predstavil notebook so 4K displejom

Acer pred­sta­vil no­vý her­ný no­te­book zo sé­rie As­pi­re V Nit­ro Black Edi­tion s 15,6-pal­co­vým Ultra High De­fi­ni­tion dis­ple­jom (3840 × 2160) zob­ra­zu­jú­cim šty­rik­rát os­trej­ší ob­raz než bež­né full HD dis­ple­je.

Vnút­ri náj­de­me štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor štvr­tej ge­ne­rá­cie In­te­lu Co­re i7-4710HQ, gra­fic­kú kar­tu GTX860M s 2 GB de­di­ko­va­nej VRAM, 16 GB RAM a 1 TB pev­ný disk, dopl­ne­ný o 256 GB SSD. No­te­book má za­bu­do­va­né dve an­té­ny pod­po­ru­jú­ce 2,4 GHz aj 5 GHz frek­ven­cie a Dol­by Di­gi­tal Plus Ho­me Thea­ter na pries­to­ro­vý zvuk. Ce­na As­pi­re V Nit­ro BE so 4K dis­ple­jom bo­la sta­no­ve­ná na 1500 do­lá­rov.

acer_notebook_herny2.jpg

Acer sa zá­ro­veň roz­ho­dol pod­po­riť pre­daj os­tat­ných mo­de­lov ra­du As­pi­re V Nit­ro BE a k za­ria­de­niam s full HD dis­pe­le­jom (1920 × 1080) pri­ba­ľu­je kó­dy na stiah­nu­tie vi­deoh­ry As­sas­sin's Creed: Uni­ty, v kto­rej sa hrá­či poz­rú do ulíc Pa­rí­ža a stret­nú sa Ro­bes­pierrom i Na­po­leo­nom. Ten­to bo­nus však k hre pri­ba­ľu­jú iba Ama­zon, Newegg a Ti­ger­Di­rect a v opi­se sa pí­še, že po­nu­ka pla­tí pre oby­va­te­ľov USA. Naj­lac­nej­šia kon­fi­gu­rá­cia s 15-pal­co­vým dis­ple­jom a bez SSD sto­jí 1100 do­lá­rov.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter