Svoju poštu už vybavíte aj hlasom pomocou virtuálneho asistenta a e-mailového klienta Less.Mail.

Ap­li­ká­cia pre An­droid s náz­vom Ro­bin je vir­tuál­ny asis­tent, kto­rý pred­sta­vu­je al­ter­na­tí­vu k služ­be Goog­le Now a kon­ku­ren­ciu pre Si­ri. Al­go­rit­my, kto­ré sú zá­kla­dom tej­to ume­lej in­te­li­gen­cie, vy­uži­li vý­vo­já­ri vo svo­jom no­vom pro­duk­te. Less.Mail je naj­nov­ší emai­lo­vý klient. Od kon­ku­ren­cie sa však vý­raz­ne lí­ši.

Na roz­diel od kla­sic­ké­ho ov­lá­da­nia je Less.Mail navr­hnu­tý na inter­ak­ciu po­mo­cou hla­su. Emai­ly te­da ne­bu­de­te ma­zať a pre­sú­vať do­ty­ko­vý­mi ges­ta­mi, ale ko­mu­ni­ká­ciu s ume­lou in­te­li­gen­ciou. Ap­li­ká­cia rea­gu­je na hla­so­vé po­ve­ly a do­ká­že po­cho­piť ob­sah sprá­vy, kto­rú v skrat­ke pre­čí­ta pou­ží­va­te­ľo­vi. Nás­led­ne na­pí­še od­po­veď, kto­rá ne­mu­sí byť na­dik­to­va­ná dos­lov­ne. Zo stra­ny pou­ží­va­te­ľa je pot­reb­ná iba klad­ná ale­bo zá­por­ná od­po­veď. Ak napr. pou­ží­va­teľ po­vie na poz­ván­ku na stret­nu­tie „Nie, ďa­ku­jem. Od­miet­ni sluš­ne.", ume­lá in­te­li­gen­cia sa os­pra­vedl­ní vzhľa­dom na „iné po­vin­nos­ti v da­nom ča­se".

Vďa­ka hla­so­vé­mu ov­lá­da­niu je mož­né ap­li­ká­ciu pou­ží­vať aj v pod­mien­kach, ke­dy nie je kla­sic­ké pí­sa­nie mož­né. Less.Mail sa ob­ja­ví na An­droi­de, ap­li­ká­cia je mo­men­tál­ne v štá­diu uzav­re­tej be­ta­ver­zie.


Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter