Skype vie prekladať hlasovú konverzáciu do iných jazykov „v takmer reálnom čase“. Vyskúšajte.

Sky­pe bu­de schop­ný prek­la­dať hla­so­vé ho­vo­ry pou­ží­va­te­ľov ho­vo­ria­cich rôz­ny­mi ja­zyk­mi. Sky­pe Tran­sla­tor bu­de in­teg­ro­va­ný do ďal­šej ver­zie služ­by a bu­de schop­ný prek­la­dať hla­so­vú kon­ver­zá­ciu „v tak­mer reál­nom ča­se" po­mo­cou tech­no­ló­gie vy­vi­nu­tej tí­mom Sky­pe.

CEO Mic­ro­sof­tu Sa­tya Na­del­la de­monštro­val tú­to fun­kciu už v má­ji na kon­fe­ren­cii Co­de. Iš­lo o vý­vo­jo­vú ver­ziu sof­tvé­ru. Te­raz Sky­pe sprís­tup­nil pre­view ver­ziu pre po­čí­ta­če a tab­le­ty s Win­dows 8.1 s ob­me­dze­ným poč­tom pod­po­ro­va­ných ja­zy­kov (an­glič­ti­na, arab­či­na, čín­šti­na, fran­cúz­šti­na, ja­pon­či­na, kó­rej­či­na, nem­či­na, por­tu­gal­či­na, ruš­ti­na, špa­niel­či­na a ta­lian­či­na).

Video:


Sky­pe Tran­sla­tor si mô­že­te vy­skú­šať aj vy, ak sa za­re­gis­tru­je­te na tej­to strán­ke. Fun­kcia je za­tiaľ bez­plat­ná, no nie je is­té, či ta­ká zos­ta­ne aj v bu­dúc­nos­ti.

skype_translator_registracia.png

Mic­ro­soft nie je je­di­ný, kto pra­cu­je na real-ti­me prek­la­de. Ja­pon­ský mo­bil­ný ope­rá­tor NTT Do­Co­Mo po­nú­kol hla­so­vé tl­mo­če­nie me­dzi ja­pon­či­nou a an­glič­ti­nou v reál­nom ča­se už v ro­ku 2011. Na prek­la­da­ní hla­so­vej kon­ver­zá­cie pra­cu­je aj Goog­le.

Zdroj: blogs.sky­pe.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter