Gmail 5.0 pre Android už vie pracovať aj s inými e-mailovými službami

Goog­le ofi­ciál­ne pred­sta­vil no­vý Gmail pre An­droid. Ak­tua­li­zo­va­ná ap­li­ká­cia pod­po­ru­je všet­kých pos­ky­to­va­te­ľov e-mai­lo­vých slu­žieb, napr. Out­look.com, Yahoo Mail a pod., a to po­mo­cou POP a IMAP. Všet­ka poš­ta však ne­bu­de v jed­nej zlož­ke, ale kaž­dý účet bu­de mať vlas­tné od­de­le­nie. O no­vej sprá­ve v neak­tív­nej schrán­ke vás bu­de in­for­mo­vať no­ti­fi­ká­cia.

Gmail_Mobile.png

Zme­nil sa aj di­zajn ap­li­ká­cie. Má plo­chej­ší a fa­reb­nej­ší vzhľad, viac ani­má­cií. Sú­čas­ťou no­vé­ho di­zaj­nu je aj tla­čid­lo na od­po­veď v spod­nej čas­ti kaž­dej sprá­vy na rých­le a jed­no­du­ché pok­ra­čo­va­nie v kon­ver­zá­cii.

Video:


Ak­tua­li­zo­va­ná ap­li­ká­cia Gmail bu­de pod­po­ro­vať všet­ky za­ria­de­nia s An­droi­dom 4.0 a nov­ším. Goog­le ju za­čne ší­riť v nas­le­du­jú­cich dňoch.

Zdroj: gmailblog.blog­spot.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter