Apple údajne pracuje na veľkom iPade

Ok­rem veľ­ké­ho iP­ho­nu by sme sa ma­li doč­kať aj veľ­ké­ho iPa­du. Pô­vod­né sprá­vy ho­vo­ri­li o 12,9-pal­co­vom za­ria­de­ní, av­šak App­le už dlh­šiu do­bu vy­ví­ja 12,2-pal­co­vú ver­ziu svoj­ho tab­le­tu. In­for­mu­je o tom por­tál Mac Ota­ka­ra.

iPad Pro vy­chá­dza z di­zaj­nu iPa­du Air 2. Má dvo­ji­cu rep­ro­duk­to­rov a mik­ro­fó­nov, kto­ré by ma­li byť umies­tne­né aj na pred­nej stra­ne za­ria­de­nia. Pred­pok­la­dá sa te­da, že veľ­ký tab­let bu­de pod­po­ro­vať rep­ro­duk­ciu ste­reo zvu­ku. Aj kvô­li to­mu ne­bu­de rov­na­ko ten­ký ako Air 2. Neo­fi­ciál­ne in­for­má­cie udá­va­jú hrúb­ku 7 mm.

Por­tál Mac Ota­ka­ra v mi­nu­los­ti správ­ne pred­po­ve­dal prí­chod mo­de­lu iPad mi­ni 3 ale­bo zme­nu di­zaj­nu za­ria­de­ní iPod touch a iPod na­no.

Zdroj: mac­ru­mors.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter