iOS 8.1 priniesol zníženie počtu pádov mobilných aplikácií

V sep­tem­bri sme vás in­for­mo­va­li o tom, že pod­ľa šta­tis­tík je iOS 8 po­mer­ne nes­ta­bil­ný sys­tém a čas­to do­chá­dza k pá­du ap­li­ká­cií.

Pod­ľa pos­led­ných úda­jov však doš­lo v prie­be­hu nas­le­du­jú­cich šies­tich týž­dňov k vý­raz­né­mu zlep­še­niu a mie­ra pá­dov za ten čas znač­ne kles­la. Je to vý­sle­dok vy­da­nia no­vej sta­bil­nej­šej ver­zie iOS 8.1, ako aj in­ten­zív­nej­šej prá­ce vý­vo­já­rov na prob­le­ma­tic­kých ap­li­ká­ciách.

Mie­ra pá­dov v čís­lach

Kým 22. sep­tem­bra bo­la prie­mer­ná mie­ra pá­dov ap­li­ká­cií pod iOS 8 nep­rí­jem­ných 3,6 %, na kon­ci ok­tób­ra to bo­lo už len 2,6 %. Ide te­da o zlep­še­nie o viac než štvr­ti­nu. Na tab­le­toch a smar­tfó­noch s iOS 8.1 po­tom bo­la mie­ra pá­dov ap­li­ká­cií do­kon­ca len ľah­ko nad 2 %. Poz­ri graf, kto­rý za­hŕňa ob­do­bie kon­ca mi­nu­lé­ho me­sia­ca. Úda­je sú zís­ka­né zo zhru­ba 20 000 mo­bil­ných ap­li­ká­cií mo­ni­to­ro­va­ných spo­loč­nos­ťou Crit­te­rism pre jej klien­tov, ako sú spo­loč­nos­ti eBay, Grou­pon, Net­flix, Pay­Pal či Yahoo.

graf_mira-padu-ios.jpg

Na­me­ra­né úda­je potvr­dzu­jú sku­toč­nosť, že pr­vá ver­zia iOS 8 bo­la po­mer­ne su­ro­vá a pl­ná chýb, ale tie sa da­rí pos­tup­ne od­stra­ňo­vať a ope­rač­ný sys­tém zre­je. Je to dob­rá sprá­va naj­mä pre tých, kto­rí pou­ží­va­jú svo­je iP­ho­ny a iPa­dy na pra­cov­né úče­ly, pre­to­že vy­so­ká mie­ra pá­dov ap­li­ká­cií moh­la to­to vy­uži­tie znač­ne kom­pli­ko­vať. iOS 8.1 bol uvoľ­ne­ný v pon­de­lok 20. ok­tób­ra a na kon­ci mi­nu­té­ho týž­dňa bol už nain­šta­lo­va­ný na 28 % všet­kých prís­tro­jov s iOS 8.

Čo sa tý­ka cel­ko­vej adop­cie iOS 8, tá už do­siah­la na kon­ci mi­nu­lé­ho týž­dňa 48 % pod­ľa Crit­te­rism (bra­né v po­rov­na­ní so všet­ký­mi za­ria­de­nia­mi s iOS). Sa­moz­rej­me, šta­tis­ti­ky sa mô­žu mier­ne lí­šiť a nap­rík­lad Mixpa­nel uvá­dza už 56,2 % a Fik­sa po­tom 49,1 %, ale aj tak vi­dieť, že pou­ží­va­te­lia pre­chá­dza­jú na no­vú ver­ziu po­mer­ne rých­lo a bez obáv. Čo je na­po­kon aj žia­du­ci jav, kto­rý by moh­li App­lu je­ho kon­ku­ren­ti (naj­mä Goog­le so svo­jím extrém­ne roz­trieš­te­ným An­droi­dom) zá­vi­dieť.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter