HP chce preraziť s atypickým počítačom. Má zabudovaný 3D skener a dotykovú podložku.

Sprout sa od­li­šu­je od bež­nej pred­sta­vy stol­ných PC. Nie je ur­če­ný bež­ným pou­ží­va­te­ľom. Vý­rob­ca po­va­žu­je za cie­ľo­vú sku­pi­nu krea­tív­nych pro­fe­sio­ná­lov. To­mu zod­po­ve­dá aj ce­na - 1899 do­lá­rov.

HP no­vin­ku vy­ví­ja­lo 5 ro­kov a za­bu­do­va­lo do nej viac ako 70 pa­ten­to­va­ných ná­pa­dov.

Prís­troj za­uj­me di­zaj­nom - na 23-pal­co­vom mo­ni­to­re je umies­tne­ný pro­jek­tor. Sú­čas­ťou po­čí­ta­ča je aj 3D ske­ner, kto­rý po­zos­tá­va zo 4 ka­mier. Sys­tém má do­ko­py 14,6 me­ga­pixelov a má zjed­no­du­šiť tvor­bu 3D mo­de­lov, kto­ré je nás­led­ne mož­né vy­tla­čiť.

Na­mies­to klá­ves­ni­ce a my­ši je Sprout vy­ba­ve­ný 20-pal­co­vou do­ty­ko­vou pod­lož­kou. Klá­ves­ni­ca a myš nie je sú­čas­ťou ba­le­nia - pou­ží­va­teľ si mô­že ak­ti­vo­vať vir­tuál­nu klá­ves­ni­cu na pod­lož­ke, kto­rú vy­kres­lí pro­jek­tor. Pod­lož­ka sa dá vy­užiť ta­kis­to ako 2D ske­ner. Do­ty­ko­vý je aj 23-pal­co­vý dis­plej.

Pro­ce­sor In­tel Co­re i7 dopĺňa gra­fic­ké kar­ta od NVI­DIE, 8 GB ope­rač­nej pa­mä­te a 1 TB SSD úlo­žis­ko. Za­ria­de­nie vy­uží­va ope­rač­ný sys­tém Win­dows, av­šak pra­co­vať bu­de­te naj­mä v nad­stav­be Wor­kspa­ce. Do toh­to roz­hra­nia sa po­čí­tač prep­ne hneď po na­boo­to­va­ní.

Zdroj: sci-tech-to­day.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter