Špekulácie: Prečo Microsoft v číslovaní Windows preskočil „deviatku“

Po­le­mi­ka oh­ľad­ne ozna­če­nia Win­dows 10 pok­ra­ču­je aj po dosť nep­res­ved­či­vom vy­svet­le­ní Terry Myer­so­na z di­ví­zie Win­dows pri uve­de­ní no­vej ver­zie. „Lo­gic­ké by bo­lo ozna­če­nie One, keď­že tu má­me Xbox One a OneD­ri­ve, no Win­dows 1 tu už bol. Pre­to sme zvo­li­li de­siat­ku ako za­čia­tok no­vej ge­ne­rá­cie mul­tip­lat­for­mo­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu".

cislovanie0.jpg

Mark Mi­na­si

Na kon­fe­ren­cii Te­chEd 2014 na tú­to té­mu po­le­mi­zo­val aj Mark Mi­na­si Gu­ru, po­pu­lár­ny pub­lic­ista, spea­ker a showman. Naj­prav­de­po­dob­nej­šie dô­vo­dy zhr­nul vo svo­jej pre­zen­tá­cii, viď ob­rá­zok, pri­čom zdô­raz­nil, že ani ame­ric­ká fir­ma si ne­mô­že do­vo­liť ig­no­ro­vať po­ten­ciál­ny mar­ke­tin­go­vý prob­lém na ne­mec­kom tr­hu, kde by ne­mec­ký vý­znam an­glic­ké­ho spellin­gu „Win­dows ? NEIN" ur­či­te nez­vy­šo­val dô­ve­ry­hod­nosť pro­duk­tu.

cislovanie1.jpg

Sním­ka z pre­zen­tá­cie vy­svet­ľu­jú­ca dô­vo­dy pres­ko­če­nia de­viat­ky

Zrej­me naj­ab­sur­dnej­šie zdô­vod­ne­nie bo­lo, že Win­dows ver­zia od ver­zie ne­ras­tie, arit­me­tic­kou, ale geo­met­ric­kou pos­tup­nos­ťou, 17 per­cent pri kaž­dej ver­zii

cislovanie2.JPG

Sním­ka z pre­zen­tá­cie s vý­poč­ta­mi ako Win­dows ras­tie geo­met­ric­kou pos­tup­nos­ťou 17 per­cent ver­zia od ver­zie


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter