Microsoft si do Windows 10 požičal gestá pre trackpad z počítačov Mac

Na kon­fe­ren­cii Te­chEd Euro­pe uká­zal Joe Bel­fio­re z Mic­ro­sof­tu no­vé fun­kcie gest, kto­ré mož­no vy­ko­ná­vať na touch­pa­de no­te­boo­kov. Ma­jú byť už čos­ko­ro dos­tup­né pre tes­te­rov Win­dows 10. Ta­ké­to ges­tá pred­sta­vi­la spo­loč­nosť v spo­lup­rá­ci s In­te­lom už v sys­té­me Winodws 8, no v no­vom sys­té­me bu­de fun­kcia roz­ší­re­ná a zdo­ko­na­le­ná.

Nap­rík­lad prej­de­ním tro­mi pr­sta­mi sme­rom do­le mož­no mi­ni­ma­li­zo­vať všet­ky ok­ná. Ak to is­té ges­to zo­pa­ku­je­te sme­rom na­hor, ok­ná sa ob­no­via. Rov­na­ké ges­to už po ob­no­ve­ní okien pos­lú­ži aj na ak­ti­vá­ciu no­vej fun­kcie View, čo je preh­ľad ot­vo­re­ných okien. Po­hyb troch pr­stov do­ľa­va a dop­ra­va sa pou­ži­je na pre­pí­na­nie me­dzi spus­te­ný­mi ap­li­ká­cia­mi.

Video:


Server The Ver­ge pri­po­mí­na, že ta­ké­to ges­to sa pou­ží­va aj v OS X pri fun­kcii Mis­sion Con­trol, na­vy­še aj preh­ľad ot­vo­re­ných okien vy­ze­rá sko­ro rov­na­ko. App­le a Mic­ro­soft si v prie­be­hu ro­kov „po­ži­čia­va­jú" dob­ré ná­pa­dy je­den od dru­hé­ho, čo na­po­kon ke­dy­si priz­nal aj Ste­ve Jobs. V prí­pa­de vy­uží­va­nia gest Mic­ro­soft vlas­tne do­há­ňa App­le, kto­rý ta­ké­to ov­lá­da­nie pod­po­ru­je už dlh­šie.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter