Mobilná aplikácia TV Joj môže odpočúvať domácnosti divákov

Od 1. no­vem­bra spus­tí te­le­ví­zia Joj sú­ťaž Te­le­Ro­lo, v rám­ci kto­rej bu­de di­vá­kov od­me­ňo­vať za sle­do­va­nie jej hlav­né­ho ka­ná­la TV Joj v hlav­nom vy­sie­la­com ča­se od 18.00 do 23.00.

Di­vá­ci bu­dú sle­do­va­nie te­le­ví­zie preu­ka­zo­vať tr­va­lým spus­te­ním mo­bil­nej ap­li­ká­cie Te­le­Ro­lo v blíz­kos­ti pus­te­né­ho te­le­víz­ne­ho ka­ná­la. Ap­li­ká­cia, kto­rá je dos­tup­ná už v sú­čas­nos­ti pre An­droid a iOS, per­ma­nen­tne ana­ly­zu­je, či di­vák sle­du­je te­le­ví­ziu Joj.

Pod­ľa tech­nic­kej ana­lý­zy server­a DSL.sk je však prob­le­ma­tic­ký spô­sob, ako ap­li­ká­cia zis­ťu­je sle­do­va­nie Joj. Zis­ťo­va­nie to­tiž pre­bie­ha na server­och te­le­ví­zie, res­pek­tí­ve pre­vádz­ko­va­te­ľa sú­ťa­že, na kto­ré od­osie­la ap­li­ká­cia pra­vi­del­ne zvu­ko­vé vzor­ky s dĺžkou 3,5 se­kun­dy. Pe­rio­di­ci­ta od­osie­la­nia sa me­ní, bež­ne sa vzor­ky od­osie­la­jú asi kaž­dé dve mi­nú­ty. Ide o kom­pri­mo­va­nú vzor­ku, spra­co­va­nú al­go­rit­mom Fast Fourier Tran­sform, kto­rý sa pou­ží­va napr. aj pri MP3.

Bit­ra­te za­sie­la­ných zvu­ko­vých dát je asi 23 kb/s, čo naz­na­ču­je po­ten­ciál­nu dob­rú rep­ro­du­ko­va­teľ­nosť hla­su di­vá­kov. To vy­vo­lá­va opod­stat­ne­né oba­vy z na­ru­še­nia súk­ro­mia, naj­mä ak sa pri re­gis­trá­cii vy­ža­du­je aj me­no a rod­né čís­lo di­vá­ka. Na­vy­še nie je jas­né ani to, ako te­le­ví­zia so vzor­ka­mi tech­nic­ky nak­la­dá, či ich ucho­vá­va a ke­dy ich lik­vi­du­je.

Zdroj: dsl.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter