MS Office 16 potvrdený na druhú polovicu budúceho roka

Pod­ľa hlav­nej ma­na­žér­ky pre mar­ke­ting Of­fi­ce a Of­fi­ce 365 Ju­lie Whi­to­vej ďal­šia ver­zia Of­fi­ce pre Win­dows bu­de vy­da­ná v dru­hej po­lo­vi­ci bu­dú­ce­ho ro­ka. Pop­re­la tak skor­šie špe­ku­lá­cie o tom, že no­vý Of­fi­ce má byť vy­da­ný už na jar.

Ke­dy pres­ne „v dru­hej po­lo­vi­ci ro­ka 2015" sa Of­fi­ce 16 doč­ká­me, za­tiaľ nie je jas­né. Mic­ro­soft potvr­dil, že vy­jad­re­nie Whi­to­vej bo­la pres­né. Whi­to­vá uvied­la, že ďal­šia ver­zia Of­fi­ce prej­de štan­dar­dným tes­to­va­cím pro­ce­som Mic­ro­sof­tu vrá­ta­ne TAP (Tech­no­lo­gy Adop­tion Prog­ram) a pre ši­ro­kú ve­rej­nosť bu­de sprís­tup­ne­ná be­ta ver­zia.

Ver­zie sof­tvé­ru vy­dá­va­né v rám­ci prog­ra­mu TAP sú tzv. pre-be­ta a bý­va­jú sprís­tup­ne­né iba úz­kej sku­pi­ne ľu­dí (ty­pic­ky väč­šia kor­po­rát­ni zá­kaz­ní­ci Mic­ro­sof­tu), kto­rí ma­jú poz­ván­ku.

Ak Mic­ro­soft nao­zaj vy­dá Of­fi­ce 16 v dru­hej po­lo­vi­ci bu­dú­ce­ho ro­ka, no­vá ver­zia kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka bu­de vy­da­ná s rov­na­kým od­stu­pom od tej exis­tu­jú­cej, ako to bo­lo v mi­nu­los­ti - Mic­ro­soft dodr­žia­va dvaa­polroč­ný ob­me­ňo­va­cí cyk­lus. Nap­rík­lad Of­fi­ce 2013 bol vy­da­ný v ja­nuá­ri 2013, za­tiaľ čo pri Of­fi­ce 2010 a Of­fi­ce 2007 to bol jún 2010 a ja­nuár 2007.

No­vá ver­zia Of­fi­ce s kó­do­vým ozna­če­ním Of­fi­ce 16 by ma­la byť na­ko­niec po­me­no­va­ná ako Of­fi­ce 2016. Ko­men­tá­re Whi­to­vej o Of­fi­ce priš­li až úpl­ne na kon­ci jej roz­ho­vo­ru, kto­rý sa tý­kal pred­pla­ti­teľ­ské­ho prog­ra­mu Of­fi­ce 365.

Aj keď pred­pla­ti­teľ­ský mo­del je pod­ľa Mic­ro­sof­tu u je­ho zá­kaz­ní­kov veľ­mi ob­ľú­be­ný (v tre­ťom štvrťro­ku toh­to ro­ka údaj­ne Mic­ro­soft pre­dal fi­rem­ným zá­kaz­ní­kom dvoj­ná­so­bok pred­pla­ti­teľ­ských li­cen­cií ako pred ro­kom), Of­fi­ce 2016 bu­de vy­da­ný aj ako sa­mos­tat­ný pro­dukt.

Mic­ro­soft do­te­raz nik­dy nez­ve­rej­nil cel­ko­vé príj­my, kto­ré mu Of­fi­ce 365 ge­ne­ru­je, ani nes­prís­tup­nil in­for­má­cie o poč­te pla­tia­cich pou­ží­va­te­ľov tej­to služ­by.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter