Microsoft predstavil svoj inteligentný náramok Band. Je nabitý senzormi a dokáže toho naozaj veľa.

Mic­ro­soft vstú­pil do ob­las­ti no­si­teľ­nej elek­tro­ni­ky - pred­sta­vil svoj fit­nes ná­ra­mok, naz­va­ný jed­no­du­cho Mic­ro­soft Band. Je dosť po­dob­ný Gear Fit od Sam­sun­gu, je vy­ba­ve­ný tech­no­ló­giou Blue­tooth a priam na­bi­tý sen­zor­mi. Ob­sa­hu­je op­tic­ký sní­mač te­po­vej frek­ven­cie, tro­jo­so­vý ak­ce­le­ro­me­ter s gy­ros­ko­pom na sle­do­va­nie po­hy­bu, GPS, sní­ma tep­lo­tu ko­že, jej gal­va­nic­ké reak­cie (zrej­me mie­ru po­te­nia), oko­li­té svet­lo, UV žia­re­nie a má aj mik­ro­fón, tak­že ho mož­no pou­žiť s Cor­ta­nou vo Win­dows Pho­ne.

MS_band.jpg

Do­ty­ko­vý 1,4-pal­co­vý dis­plej má roz­lí­še­nie 320 × 106 pixelov a mô­že zob­ra­zo­vať no­ti­fi­ká­cie. Ná­ra­mok má aj vib­rač­ný mo­tor­ček a dvo­ji­cu 100 mAh ba­té­rií, kto­ré umož­nia vý­drž 48 ho­dín pri „bež­nom pou­ží­va­ní", vy­uži­tie GPS však tú­to do­bu skra­cu­je. Na­bí­ja­nie tr­vá 1,5 ho­di­ny a us­ku­toč­ňu­je sa mag­ne­tic­ky pri­po­je­nou na­bí­jač­kou USB, kto­rá je sú­čas­ťou do­dáv­ky. Ná­ra­mok je k dis­po­zí­cii v troch rôz­nych veľ­kos­tiach. Cez Blue­tooth LE ho mož­no spá­ro­vať s te­le­fó­nom so sys­té­mom Win­dows Pho­ne 8.1, iOS 7.1 ale­bo vy­šším (s iP­ho­nom 4S a nov­ším) ale­bo s An­droi­dom 4.3 a nov­ším.

Ná­ra­mok je za­me­ra­ný pre­dov­šet­kým na sle­do­va­nie zdra­via - mo­ni­to­ru­je te­po­vú frek­ven­ciu, spá­le­né ka­ló­rie, prej­de­né kro­ky a pod. No má aj ďal­šie uži­toč­né fun­kcie - zob­ra­zu­je no­ti­fi­ká­cie zo smar­tfó­nu, upo­zor­ní vás na pri­chá­dza­jú­ci ho­vor, texto­vú sprá­vu, e-mail a bu­de­te ním môcť aj za­pla­tiť v ka­viar­ňach Star­bucks. Mic­rosft Band sa bu­de pre­dá­vať za 199 do­lá­rov.

microsoft_health.jpg

Spo­lu s ná­ram­kom spo­loč­nosť pred­sta­vi­la aj smar­tfó­no­vú ap­li­ká­ciu Mic­ro­soft Health (pre iOS, An­droid a Win­dows Pho­ne) a s ňou sú­vi­sia­ce clou­do­vé služ­by. Ap­li­ká­cia má po­dob­né fun­kcie ako iné ap­li­ká­cie toh­to dru­hu. No Mic­ro­soft sa bu­de sna­žiť vy­užiť úda­je z nej aj na aké­si „po­ra­den­stvo", nap­rík­lad koľ­ko ča­su bu­de­te pot­re­bo­vať na zo­ta­ve­nie po tré­nin­gu, pri kto­rých cvi­če­niach spá­li­te naj­viac ka­ló­rií a pod.

Zdroj: ar­stech­ni­ca.com
the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter