Superúsporné modulárne servery HP novo podporujú aj Xeon

HP v sep­tem­bri sprís­tup­ni­lo va­riant svoj­ho server­a Moon­shot so 64-bi­to­vým pro­ce­so­rom ARM a sta­lo sa tak vô­bec pr­vým vý­rob­com, kto­rý ta­ký­to pro­ce­sor v server­i za­čal po­nú­kať. A v tých­to dňoch ho uvie­dlo i s pro­ce­sor­mi In­tel Xeon.

HP už dl­hší čas po­nú­ka ver­ziu svoj­ho server­a Moon­shot s níz­koe­ner­ge­tic­kým pro­ce­so­rom In­tel Atom a va­riant s Xeonom tak má slú­žiť ako al­ter­na­tí­va pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí chcú vý­kon na­vy­še. Server s náz­vom Moon­shot Pro­Liant M710 vy­uží­va štvor­jad­ro­vý Xeon s ozna­če­ním E3-1284L v3 a v pro­ce­so­re je in­teg­ro­va­ná aj GPU.

Rov­na­ko ako iné server­y ra­du Moon­shot aj M710 zvlád­ne ro­biť viac ve­cí na­raz - ako do­dal šéf Moon­shot R&D Ge­rald Kleyn, M710 je ideál­ny na sú­čas­nú pre­vádz­ku ap­li­ká­cií a kó­do­va­nie vi­dea.

Na beh ap­li­ká­cií sa HP spo­ji­lo so spo­loč­nos­ťou Cit­rix, kto­rej sof­tvér XenApp umož­ní strea­mo­va­nie ap­li­ká­cií Of­fi­ce a ďal­ších prog­ra­mov kon­co­vým pou­ží­va­te­ľom. Li­cen­cia XenApp však v zá­klad­nej ce­ne M710 nie je ob­siah­nu­tá a pou­ží­va­te­lia si ju tak bu­dú mu­sieť do­kú­piť. Rov­na­ko bu­de tre­ba do­kú­piť li­cen­ciu OS Win­dows Server 2012. 

Pri kó­do­va­ní vi­dea sa po­tom HP spo­ji­lo s fir­ma­mi Van­trix a Har­mo­nic. Vďa­ka ich rie­še­niu bu­de údaj­ne mož­né strea­mo­vať 20× viac vi­dea než pri bež­ných rov­na­ko veľ­kých server­och. To pod­ľa HP vie Moon­shot do­siah­nuť vďa­ka svoj­mu di­zaj­nu.

Kaž­dý server má for­mu ma­lej ka­ze­ty, kto­rá sa za­po­jí do ša­si Moon­shot. Vďa­ka zdie­ľa­né­mu chla­de­niu a pre­po­je­ným sie­ťo­vým kar­tám a vy­pí­na­čom do­ká­za­lo HP umies­tniť do server­a 45 ka­ziet. A to už je veľ­ké množ­stvo server­ov na ta­kom ma­lom pries­to­re.

HP pred­sta­vi­lo aj dru­hý server ra­du Moon­shot, kto­rým je M350, za­me­ra­ný na pos­ky­to­va­te­ľov hos­tin­gu. Kaž­dá ka­ze­ta toh­to server­a ob­sa­hu­je šty­ri osem­jad­ro­vé pro­ce­so­ry Atom C2730 a v ša­si je tak do­ved­na 1440 ja­dier.

HP stá­le udr­žu­je svo­ju stra­té­giu, v rám­ci kto­rej po­nú­ka rôz­ne va­rian­ty server­ov na kon­krét­ne úče­ly. Pod­ľa tvr­de­nia ve­de­nia Moon­shot spot­re­bu­je až o 90 % me­nej ener­gie a o 80 % me­nej mies­ta ako tra­dič­né server­y.

Stá­le však nie je jas­né, či zá­kaz­ní­ci bu­dú mať o Moon­shot ta­ký zá­ujem, aby HP aj na­ďa­lej pok­ra­čo­va­lo v je­ho vý­vo­ji. Ako uvied­la šéf­ka spo­loč­nos­ti Meg Whit­ma­no­vá, Moon­shot za­čne HP ge­ne­ro­vať zmys­lupl­né tr­žby až v bu­dú­com ro­ku. Pro­Liant M710 s pro­ce­so­rom In­tel Xeon za­čí­na na 55 147 do­lá­roch a M350 na 85 372 do­lá­roch.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter