Microsoft v piatok ukončí OEM predaj Windows 7

Pia­tok 31. ok­tób­ra bu­de pos­led­ný deň, keď OEM vý­rob­co­via PC bu­dú môcť za­kú­piť väč­ši­nu edí­cií ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 7 na in­šta­lo­va­nie na no­vých po­čí­ta­čoch.

Mic­ro­soft pres­ta­ne OEM pre­da­je edí­cií Win­dows 7 Ho­me Ba­sic, Ho­me Pre­mium a Ul­ti­ma­te. Je tu však jed­na ma­lá, ale dô­le­ži­tá vý­nim­ka - na­ďa­lej bu­dú pok­ra­čo­vať OEM pre­da­je Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal, kto­rý je ur­če­ný naj­mä pre fir­my. Dá­tum ukon­če­nia je­ho pre­da­ja spo­loč­nosť eš­te neur­či­la.

Pre fir­my je to dô­le­ži­té, pre­to­že mno­hé z nich po ukon­če­ní pod­po­ry Win­dows XP up­gra­du­jú svo­je po­čí­ta­če prá­ve na ten­to sys­tém a nech­cú ku­po­vať po­čí­ta­če s naj­nov­šou ver­ziou ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8.1. Mic­ro­soft te­da umož­ní OEM vý­rob­com, aby po­nú­ka­li pod­ni­kom to, o čo ma­jú zá­ujem. Fir­my tak ne­bu­dú mu­sieť svo­je no­vé po­čí­ta­če s Win­dows 8.1 downgra­do­vať na Win­dows 7. Mno­hé z nich to­tiž chcú poč­kať až na uve­de­nie sys­té­mu Win­dows 10, pre­to­že ten bu­de mať na pra­cov­nej plo­che po­nu­ku Štart tak ako Win­dows 7.

Hlav­né ob­do­bie pod­po­ry pre Win­dows 7 sa skon­čí 13. ja­nuá­ra 2015, po­tom už bu­dú pou­ží­va­te­lia dos­tá­vať len bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie. Tie by sa ma­li do­dá­vať do 14. ja­nuá­ra 2020.

Zdroj: win­dowscen­tral.com
win­dows.mic­ro­soft.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter