HTML5 je dokončený, no o budúcnosť webu stále zápasia dve skupiny

Kon­zor­cium W3C po ro­koch pri­dá­va­nia fun­kcií a vy­ko­ná­va­nia rôz­nych zmien zve­rej­ni­lo fi­nál­nu ver­ziu štan­dar­du HTML5, jed­nej z dvoch zá­klad­ných tech­no­ló­gií, na kto­rých fun­gu­je web. Pou­ží­va­teľ zrej­me nes­po­zo­ru­je ni­ja­kú zme­nu, pre­to­že no­vé ver­zie pre­hlia­da­čov už pod­po­ru­jú väč­ši­nu fun­kcií HTML5, ako je pr­vok <vi­deo> či vek­to­ro­vá gra­fi­ka. Me­dzi ďal­šie dô­le­ži­té no­vé fun­kcie pat­rí pr­vok <can­vas> na vy­kres­ľo­va­nie 2D út­va­rov a bit­ma­po­vých ob­ráz­kov, ďa­lej pod­po­ra pre MathML na zob­ra­ze­nie ma­te­ma­tic­kých zá­pi­sov v pre­hlia­da­či, pod­po­ra drag-and-drop.


Ho­ci HTML5 je ho­to­vé, zá­pas o to, ako ur­čo­vať no­vé nor­my, a te­da aj bu­dúc­nosť webu, nie je ani zďa­le­ka pri kon­ci. HTML má to­tiž na sta­ros­ti aj dru­há or­ga­ni­zá­cia Web Hyper­text Ap­pli­ca­tions Tech­no­lo­gy Wor­king Group a ná­zo­ro­vé roz­die­ly me­dzi tý­mi­to dvo­ma sku­pi­na­mi sa nez­men­šu­jú, nao­pak, sú čo­raz väč­šie.

Na­pä­tie me­dzi W3C a WHATWG je tu už nie­koľ­ko ro­kov, no te­raz pri­ná­ša aj no­vé dôs­led­ky - spo­ma­ľu­je zlep­šo­va­nie webu. Prog­ra­má­to­ri to­tiž ve­nu­jú všet­ku ener­giu pí­sa­niu ap­li­ká­cií pre smar­tfó­ny a tab­le­ty s ope­rač­ným sys­té­mom iOS či An­droid na­mies­to webo­vé­ho vý­vo­ja.

W3C s väč­ším poč­tom účas­tní­kov pre­sa­dzu­je for­mál­ne us­po­ria­da­ný pro­ces, v kto­rom sa no­vé nor­my vy­dá­va­jú pos­tup­ne a s po­mer­ne väč­ším ča­so­vým od­stu­pom. WHATWG, or­ga­ni­zá­cia za­lo­že­ná na spo­lup­rá­ci tvor­cov pre­hlia­da­čov, chce z HTML uro­biť „ži­vý do­ku­ment", kto­rý by sa prie­bež­ne ak­tua­li­zo­val o no­vé fun­kcie a op­ra­vy chýb.

„Je ab­so­lút­ne správ­ne, že tie­to dve rôz­ne zá­uj­mo­vé sku­pi­ny spo­lu zá­pa­sia," po­ve­dal Bru­ce Lawson, spo­luautor kni­hy o HTML5 a ot­vo­re­ných štan­dar­doch. „Web je naj­väč­šia plat­for­ma, akú sme tu ke­dy ma­li. Pre­to je tu viac kon­ku­ren­čných zá­uj­mov, než bo­lo ke­dy­koľ­vek pred­tým."

Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ W3C Jeff Jaf­fe be­rie na ve­do­mie, že svet mo­bil­ných ap­li­ká­cií pri­ťa­hu­je zá­ujem vý­vo­já­rov. No pod­ľa je­ho ná­zo­ru web v dl­ho­do­bom ho­ri­zon­te zví­ťa­zí, pre­to­že mô­že za­hŕňať ove­ľa viac za­ria­de­ní.

Pod­ľa ana­ly­ti­ka Step­he­na O'Gra­dy­ho je „na­tív­ny vý­voj", te­da pí­sa­nie ap­li­ká­cií pre kon­krét­ny ope­rač­ný sys­tém „ove­ľa jed­no­duch­ší" ako prog­ra­mo­va­nie pre webo­vý pre­hlia­dač, kto­rý fun­gu­je na všet­kých ope­rač­ných sys­té­moch.

HTML5 pri­ná­ša naj­mä inter­ope­ra­bil­né fun­kcie pre webo­vých vý­vo­já­rov. Všet­ky nein­te­ro­pe­ra­bil­né čr­ty vrá­ta­ne kon­tro­ver­znej my­šlien­ky pri­da­nia pod­po­ry pre niek­to­ré dru­hy sprá­vy di­gi­tál­nych práv pria­mo do štan­dar­du bo­li pre­su­nu­té do ver­zie HTML5.1, kto­rá mô­že byť vy­da­ná už v bu­dú­com ro­ku. Pod­ľa W3C sa v bu­dú­cej ver­zii štan­dar­du bu­de tre­ba za­me­rať na nás­troj na bez­peč­nosť a ochra­nu súk­ro­mia, inter­ak­cie me­dzi za­ria­de­nia­mi, ži­vot­ný cyk­lus ap­li­ká­cie, mé­diá a ko­mu­ni­ká­ciu v reál­nom ča­se a služ­by so­ciál­nych sie­tí a pla­tob­né fun­kcie.

Zdroj: cnet.com
tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter