Kam sa hrabe RISC aj CISC. Procesory VISC ich vo výkone na watt schovajú do vrecka.

Star­tup Soft Ma­chi­nes si zob­ral po­pu­lár­ny, ale abstrakt­ný kon­cept vir­tuál­nych stro­jov a ap­li­ko­val ho na úrov­ni či­pu.

Soft Ma­chi­nes pred­sta­vil na po­du­ja­tí Lin­ley Pro­ces­sor Con­fe­ren­ce ar­chi­tek­tú­ru Vir­tual Instruc­tion Set Com­pu­ting (VISC). Pod­ľa vy­jad­re­nia spo­loč­nos­ti mô­že VISC zvý­šiť prie­mer­ný po­čet inštruk­cií pro­ce­so­ra vy­ko­na­ných v kaž­dom tak­te (instruc­tions per cyc­le - IPC) tri ale­bo šty­rik­rát, čím sa dvoj- až štvor­ná­sob­ne zvy­šu­je vý­kon na watt v sing­le- a mul­ti-threa­ded ap­li­ká­ciách v po­rov­na­ní so sú­čas­ný­mi mik­rop­ro­ce­sor­mi.

Exis­tu­je množ­stvo spô­so­bov, ako zvý­šiť vý­kon CPU, ale naj­bež­nej­šie sú zvý­še­nie frek­ven­cie, zvý­še­nie poč­tu pro­ce­so­ro­vých ja­dier, zlep­še­nie vy­ko­ná­va­nia IPC. Zvý­še­nie tak­tu zlep­ší vý­kon v jed­nov­lák­no­vých ap­li­ká­ciách, ale ne­má vplyv na viac­vlák­no­vé ap­li­ká­cie. Nao­pak, väč­ší po­čet ja­dier zvy­šu­je vý­kon vo viac­vlák­no­vých ap­li­ká­ciách, ale ne­má ni­ja­ký vplyv na jed­nov­lák­no­vé ap­li­ká­cie. Lep­šie IPC pri­ná­ša vý­ho­dy pre všet­ky ap­li­ká­cie, ale v pos­led­ných ro­koch bol ná­rast IPC veľ­mi po­ma­lý. Vy­ža­du­je to­tiž pri­da­nie no­vé­ho har­dvé­ru do kaž­dé­ho jad­ra viac­jad­ro­vé­ho CPU, čo ho ro­bí väč­ším a drah­ším.

Ar­chi­tek­tú­ra VISC je navr­hnu­tá tak, že „dy­na­mic­ky zlep­šu­je IPC tým, že pri­de­ľu­je dis­po­ni­bil­né zdro­je mik­rop­ro­ce­so­ra pre ap­li­ká­cie, kto­ré to prá­ve pot­re­bu­jú". Mies­to vy­ko­ná­va­nia kó­du na ce­lom jad­re, kto­ré ne­mu­sí byť kom­plet­ne vy­uži­té po ce­lý čas, ar­chi­tek­tú­ra VISC vy­tvo­rí vlák­na, pri­čom kaž­dé vlák­no dos­ta­ne pres­ne toľ­ko zdro­jov, koľ­ko pot­re­bu­je. Sna­hou je maximál­ne vy­ťa­že­nie všet­kých fy­zic­kých ja­dier.

soft_machines_visc.png

„Šká­lo­va­nie CPU bo­lo vy­hlá­se­né za mŕtve, keď si li­mit spot­re­by vy­nú­til viac­jad­ro­vé im­ple­men­tá­cie RISC a CISC, kto­ré si vy­ža­du­jú ne­realis­tic­ky zlo­ži­té roz­de­le­nie sek­ven­čných ap­li­ká­cií do via­ce­rých vlá­kien," po­ve­dal Mo­ham­mad Ab­dallah, spo­lu­zak­la­da­teľ, pre­zi­dent a tech­no­lo­gic­ký ria­di­teľ Soft Ma­chi­nes. „Ar­chi­tek­tú­ra VISC rie­ši ten­to prob­lém 'pod ka­po­tou' pou­ži­tím vir­tuál­nych vlá­kien, kto­ré sú ove­ľa efek­tív­nej­šie ako sof­tvé­ro­vý mul­ti-threa­ding."

visc_processor_block_diagram.png

Soft Ma­chi­nes uvie­dol niek­to­ré pod­rob­nos­ti o svo­jej tech­no­ló­gii VISC. Blo­ko­vá sché­ma pro­ce­so­ra VISC sa na pr­vý poh­ľad po­do­bá na blo­ko­vú sché­mu dvoj­jad­ro­vé­ho pro­ce­so­ra Bulldo­zer od AMD, ale má vý­raz­nej­šie lep­šie mož­nos­ti ko­mu­ni­ká­cie a schop­nosť dy­na­mic­ky pri­de­ľo­vať pros­tried­ky na ur­či­tú úlo­hu.

Ďal­ší roz­diel je, že pro­ce­so­ry VISC ne­bu­dú vy­ba­ve­né fy­zic­ký­mi mo­dul­mi CMT (tak ako či­py AMD), ale len jed­nou ria­dia­cou jed­not­kou, kto­rá roz­de­ľu­je prí­ka­zy me­dzi ľu­bo­voľ­ný po­čet fy­zic­kých vý­poč­to­vých jed­no­tiek.

Aj keď vnú­tor­ný návrh pro­ce­so­rov VISC sa po­do­bá exis­tu­jú­cim či­pom, tre­ba mať na pa­mä­ti, že sú za­lo­že­né na uni­kát­nej vnú­tor­nej súp­ra­ve inštruk­cií a har­dvé­ro­vých ino­vá­ciách. Na to, aby prog­ra­my pra­co­va­li s čip­mi VISC, tre­ba pou­žiť špe­ciál­nu kon­ver­znú vrstvu tak ako v prí­pa­de pro­ce­so­rov Tran­sme­ta pred viac ako de­sia­ti­mi rok­mi. Po­mo­cou zme­ny fir­mvé­ru s ur­či­tou stra­tou vý­ko­nu je pro­ce­sor VISC schop­ný vy­ko­ná­vať inštruk­cie x86 ale­bo ARM. V prí­pa­de ARM je pod­ľa Soft Ma­chi­nes stra­ta men­šia ako 5 %.

Pro­to­typ pro­ce­so­ra je vy­ro­be­ný 28 nm pro­ce­som a beží na 350 MHz. Vďa­ka krát­kej pi­pe­li­ne a tech­no­ló­gii VISC vo vy­bra­ných syn­te­tic­kých tes­toch po­rá­ža či­py s viac­ná­sob­ne vy­šším tak­tom.

visc_pipeline.png

Soft Ma­chi­nes ne­má v úmys­le vy­rá­bať pro­ce­so­ry VISC sám, ale chce pos­kyt­núť li­cen­ciu tech­no­ló­gie pre iných vý­rob­cov.

Spo­loč­nosť Soft Ma­chi­nes bo­la za­lo­že­ná v ro­ku 2007 a od­vte­dy zoz­bie­ra­la 125 mi­lió­nov do­lá­rov od rôz­nych fi­riem a or­ga­ni­zá­cií vrá­ta­ne AMD, Glo­bal­Foun­dries, Sam­sun­gu a rôz­nych in­ves­tič­ných fon­dov z Abu Za­bí (Mu­ba­da­la), Rus­ka (Rus­na­no a RVC), Saud­skej Ará­bie (KACST a Taqnia). V sú­čas­nos­ti má spo­loč­nosť viac ako 250 za­mes­tnan­cov a vlas­tní viac ako 75 pa­ten­tov.

Zdroj: kit­gu­ru.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter