Microsoft „miluje Linux“, pretože robí Azure väčším a lepším

V tých­to dňoch CEO Mic­ro­soft Sa­tya Na­del­la vy­hlá­sil nie­čo prek­va­pu­jú­ce: Mic­ro­soft mi­lu­je Li­nux. Je to zvláš­tne naj­mä pre­to, že je­ho pred­chod­ca Ste­ve Ballmer ozna­čil ten­to ope­rač­ný sys­tém za „ra­ko­vi­nu". Prav­da, to bo­lo eš­te v ro­ku 2001. Pre­čo sa pos­toj red­mon­dské­ho gi­gan­tu k Li­nuxu zme­nil?

Spô­so­bi­la to je­ho clou­do­vá plat­for­ma Azu­re. Na­del­la to­tiž po­ve­dal, že asi 20 % vir­tuál­nych stro­jov na Azu­re pou­ží­va open sour­ce ope­rač­ný sys­tém. Azu­re sí­ce nie je pr­vý na scé­ne cloud com­pu­tin­gu, ale Mic­ro­soft doň ve­ľa in­ves­to­val a pod­ľa ma­gic­ké­ho kvad­ran­tu spo­loč­nos­ti Gar­tner pat­rí me­dzi pop­red­né sve­to­vé hos­tin­gy.

Azu­re je k dis­po­zí­cii v 19 re­gió­noch a kaž­dý z nich má asi 600-ti­síc server­ov, tak­že ce­lý sys­tém sa skla­dá z 11 mi­lió­nov server­ov. Mi­nu­lý rok doň Mic­ro­soft vlo­žil 4,5 mld. do­lá­rov a fun­kčne mu mô­že kon­ku­ro­vať len Ama­zon a Goog­le.

Azu­re pod­po­ru­je ce­lú šká­lu da­ta­bá­zo­vých sys­té­mov a prog­ra­mo­va­cích ja­zy­kov a umož­ňu­je beh vir­tuál­ne­ho Win­dows aj Li­nuxu. Množ­stvo li­nuxových dis­tri­bú­cií s pod­po­rou biz­ni­su po­nú­ka Azu­re ako ve­rej­ný cloud. Pre­to Sa­tya Na­del­la uká­zal vo svo­jej pre­zen­tá­cii v San Fran­cis­cu ve­ľav­rav­nú sním­ku.

microsoft_loves_linux.jpg

A ozná­mil aj pod­po­ru li­nuxové­ho dis­tra Co­reOS, čo je už pia­ta ofi­ciál­ne pod­po­ro­va­ná li­nuxová dis­tri­bú­cia pop­ri Cen­tOS, Orac­le Li­nux, Su­se a Ubun­tu.

Me­dzi ďal­šie no­vin­ky v Azu­re pat­rí par­tner­stvo s Clou­de­rou, do­dá­va­te­ľom Ha­doop, lep­šie pok­ry­tie. No­vé pa­ra­met­re hos­tin­gu náj­de­te na blo­gu Azu­re.

Zdroj: ar­stech­ni­ca.com
the­re­gis­ter.co.ukOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter